DutchVideo 2019

Dodenherdenking? Gedenk geen geesten van doden!

05-05-2019  Maar gedenk Hem, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, die de dood overwon en uw zonden op zich genomen heeft, en die leeft! Hij heeft de dood niet het laatste woord gegeven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) 

Gepubliceerd op 6 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen ontving de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, weet u wel wat Hij voor u aan het kruis gedaan heeft? 

Prediker 9, vers 5 en 6  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.
En vers 18  Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds.

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, het is heidens om de doden te herdenken en te vereren. 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.
En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, mijn naam is Beabaia, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar,

Psalm 146, vers 4  Gaat zijn “of haar” adem uit, dan keert hij “of zij” weder tot zijn “of haar” aarde; te dien dage vergaan zijn “of haar” plannen.

En 1 Korinthiërs 15, vers 55 en 56  Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.

Voorwaar, men gedenkt de geesten van de doden!
Ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei: “Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods”.

Romeinen 14, vers 7 tot en met 9  Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou.

Jesaja 26, vers 19  Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.
En Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn “of haar” eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

Johannes 19, vers 21 en 22  De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
En Johannes 11, vers 25 tot en met 27  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.

En weet dit, gedenk Hem, die de dood overwon en uw zonden op zich genomen heeft en leeft! 

Habakuk 2, vers 20  Maar de Here is in zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde!

En Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Hem komt de herdenking toe, en niet de doden!
Hij heeft de dood niet het laatste woord gegeven!

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
En vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.
En Johannes 20, vers 22  En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com