DutchVideo 2020

Dodenaantal ten gevolg van Corona en moorden zal sterk toenemen

Men moet een sluipmoordenaar nooit onderschatten, die zó opeens weer toeslaat, zodat na een stilte het aantal doden wereldwijd sterk zal oplopen, maar ook het moorden weer sterk zal toenemen. Verder, dat wat een mens zaait, zal hij of zij ook oogsten.

Gepubliceerd op 29 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Welkom! Op 29 mei 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, men moet een sluipmoordenaar nooit onderschatten, die zó opeens weer toeslaat,
zodat, na een stilte, het aantal doden wereldwijd sterk zal oplopen, maar ook het moorden weer sterk zal toenemen. Voorwaar, dit moorden kunt u vergelijken met de sluipmoordenaar: het Coronavirus. Voorwaar, wereldwijd heeft het virus niet alleen voor vele doden gezorgd, maar ook voor afstand van de mensen onder elkaar!

Voorwaar!
Als men ontrouw is en ongelovig, en niet wil aannemen dat er maar één redding en behoud is, en niets over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil horen, dan gaat men onder andere vanwege hoogmoed en trots, en schandelijke dwaasheid en onreinheid en losbandigheid in wandel en denken, en vleselijke wandel, verloren. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is hierover echter duidelijk genoeg, en waarvoor u ook gewaarschuwd bent, dat wie Hem verwerpen en dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Denk daarbij ook aan woede-uitbarstingen, haat, geweld, roddelen, kwaadspreken en oordelen over anderen, en negatief denken, dronkenschap en overige werken uit het vlees!

Galaten 5, vers 22 tot en met 26  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
En Galaten 6, vers 1 tot en met 10  Broeders “en zusters”, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem “of haar” terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. Ieder moet zijn “of haar” eigen werk toetsen; dan zal hij “of zij” slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn “of haar” eigen last dragen. En hij “of zij”, die onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. Want wie op de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En vers 26  Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com