DutchVideo 2014

DNA geknoei en kweekvlees zijn werken van satan!

OPENBARING GODS: DE GEVALLEN ENGELEN PROBEREN OP VERSCHILLENDE WIJZE HUN WERKEN OP DE VOORGROND TE KRIJGEN, EN WILLEN DAT MEN KWEEKVLEES ALS VERVANGER GAAT ETEN. EN WAAROM SATAN MET DNA KNOEIT!

Gepubliceerd op 13 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kweekvlees

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 januari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God de volgende boodschap Gods over aan Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Elisama.

In het verborgene is men nog steeds bezig met kweekvlees.

Bij het kweken van kweekvlees maakt men gebruik van spierweefsels en van stamcellen. Met één stamcel kan men dus 100 miljoen cellen rundvlees produceren, en zo wil men het vlees vervangen. Voorwaar, de gevallen engelen proberen op verschillende wijze hun werken op de voorgrond te krijgen, en willen dan men kweekvlees als vervanger gaat eten!

Via hun hoge technologische kennis, en hun doordringende blik, probeert men als kameleon zich precies zoals een kweekvleescel, die aanvankelijk klein is, te reproduceren in een mens, doordat ze u het tegennatuurlijke laten eten.

Voorwaar, ik openbaar u: vele mensen, die ratten, honden, apen en andere dieren eten, zijn nu zichtbaar en tastbaar onder u aanwezig. Benjamin Cousijnsen vertelde u reeds dat, door de totale overname van de mens, de mens zich ook nu gedraagt als een beest, zelfs erger nog.

Satan wil, dat elke cel, vooral het DNA van de mens, gelijk wordt aan hem.

Hij wil een menselijke mens met het DNA van satan produceren! Alles wordt klaargemaakt voor dit doel.

De bezoekers uit de ruimte eten ook levende ratten en dieren, zoals levende slangen, op. Zo spoelen ze hun maag en darmen door. Denk hierbij aan de serie ‘V’. Daarmee maakte u jaren geleden kennis. De mens wordt vertrouwd gemaakt door onder andere zulke series en films.

Zelfs topfunctionarissen hebben al telkens contact gehad met de bezoekers uit de ruimte, zowel de paus als Obama, de antichrist.

Voorwaar, de bezoekers zullen niet als vreemde alien wezens verschijnen, maar als zogenaamde ‘verlossers van de Christenen’, zoals ze zullen beweren. En liegende, zullen ze zeggen: “We hebben de wereld verlost van de ‘haters’!” Ondertussen probeert men dan de volgelingen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit te roeien.

Voorwaar, het is daarom belangrijk, dat gij 100% voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, kiest, en leert om uw wapens te gebruiken als gij aangevallen wordt!

Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18  Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

1 Timotheüs 1, vers 12  Hier staat geschreven: Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft.

Hebreeën 4, vers 13  Hier staat geschreven: En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Galaten 1, vers 8  Hier staat geschreven: Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Efeziërs 1, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.

Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wees gereed als een soldaat, en houd u aan Gods geboden!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com