DutchVideo 2019

Dit zijn eindtijd tekenen van het einde der dagen!

Openbarende en profetische boodschap Gods, doorgegeven aan Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, om u te waarschuwen. Zoals u waargenomen heeft, slaat God nu krachtiger toe, vanwege zonde en afgoderij. Ook overige eindtijd tekenen komen vandaag aan de orde! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 oktober 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende en profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pabwila, een bode engel Gods.

Voorwaar, de bode engel Donder heeft Azië, Japan, China en Korea, onder andere, nog zo gewaarschuwd en gezegd, dat men zich echt moet bekeren!
Zoals u waargenomen heeft, slaat God nu krachtiger toe, vanwege hun zonden en afgoderijen en beeldenvereringen! Wees afkerig van het kwaad.

Sommigen zien een boeddha of draak beeldje, onder andere, als kunst.
Hoewel ze het niet aanbidden, ziet God het als verering en zonde!

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Leviticus 26, vers 21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden.
En vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

En Baruch 6, vers 7 tot en met 12  Want hun tong is van de werkmeester wel fijn gesneden, en zij zijn rondom met goud en zilver versierd, maar zij zijn leugenachtig en kunnen niet spreken. En als voor een maagd, die gaarne versierd is, nemen zij goud en bereiden kronen voor de hoofden van hun goden. Somwijlen ook onttrekken de priesters het goud en zilver hunnen goden, en brengen het door voor zichzelf; en geven daarvan ook de hoeren, die onder hun dak zijn. Zij versieren ook de zilveren en gouden en houten goden, met klederen als mensen. Maar zij kunnen zichzelf niet bewaren voor roest en mot. Wanneer zij bekleed zijn met een purperkleed, zo veegt men hun aangezicht, vanwege het stof des huizes, dat zeer veel op hen is.
Vers 15 en 16  Zo vreest hen dan niet, want gelijk een vat van een mens dat gebroken is, onnut is, zodanig zijn ook hun goden. Wanneer zij in hun huizen vastgezet zijn, zo zijn hun ogen vol stof van de voeten dergenen die daarin gaan.
En vers 50  Want dewijl zij maar houten, vergulde en verzilverde goden zijn, zo zal het daarna alle volken bekend worden, dat zij leugens zijn; en alle koningen zal duidelijk worden dat zij geen goden zijn, maar werken van mensenhanden, en dat geen werk Gods in hen is.

Voorwaar, ja, evenzo zijn de Paus en de Katholieke kerken duivels en vervloekt!
Vele tekenen zijn er van het einde der dagen.

Soms vraagt men weleens aan Profeet Benjamin:
“Is de Rapture er al bijna? Dan bekeer ik mij”. Voorwaar, men moet zich nu bekeren, of de Rapture nu bijna plaatsvindt of niet! Stel niet uit om u over te geven aan God, en om te werken aan uw relatie en trouwheid.

Voorwaar, vele winkels sluiten.
En vele boeren krijgen geen steun van de regering, en worden kapot gemaakt, zo ook geestelijk! Ook banken en huizenverhuurders en -verkopers zijn onbetrouwbaar, en evenzo de voorzieners van gas en licht, onder andere. Dit zijn eindtijd tekenen van het einde der dagen!

En wat denkt u van de wandelende tijdbom, Donald Trump, die veel in beweging brengt, zodat ook Turkije oorlog voert, onder andere?
Voorwaar, alle kwaad op de Aarde is sterk toegenomen!

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
En vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com