DutchVideo 2014

Dit spreekt God tot u, Noord- en Zuid-Korea en China!

PROFETIE EN WAARSCHUWING GODS OVER CHINA EN NOORD- EN ZUID-KOREA! HOOR EN LEES WAT GOD BRENGT OVER UW LANDEN, INDIEN U NIET LUISTERT EN ZICH BEKEERT VAN UW AFGODERIJEN! KIES OP TIJD!

Gepubliceerd op 19 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kaart China en Korea

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 januari 2014 bracht de bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische en waarschuwende boodschap Gods over aan Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zachiël en ben de bode engel Gods. Voorwaar, schrijf op: Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth tot u!

Voorwaar, Noord- en Zuid-Korea, hoor aandachtig!

Lees voor: Daniël C*, vers 23 tot en met 42  Hier staat geschreven: De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De koning zei tegen Daniël: ‘U kunt toch niet beweren dat dit geen levende god is? Aanbid hem dus.’ Maar Daniël zei: ‘Ik aanbid de Heer, mijn God, want hij is een levende God. Als u mij toestemming geeft, majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De koning antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’ Daniël nam wat teer, vet en dunne graten, mengde alles door elkaar en vormde er koeken van die hij in de bek van de draak gooide. De draak slikte ze door en werd vanbinnen opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu eens wat u hebt vereerd.’ Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, waren ze zo verontwaardigd dat ze zich tegen de koning keerden. ‘Onze koning is een Jood geworden!’ zeiden ze. ‘Hij heeft Bel vernietigd, de draak gedood en de priesters vermoord.’ Ze gingen naar de koning en zeiden: ‘Levert u Daniël aan ons uit, anders doden we u en uw familie.’ Door dat dreigement was de koning wel gedwongen Daniël aan hen uit te leveren. Ze wierpen Daniël in de leeuwenkuil, waar hij zes dagen bleef. In de kuil zaten zeven leeuwen, die elke dag twee mensen en twee schapen te eten kregen. Maar nu kregen ze niets, zodat ze Daniël zeker zouden opeten.

In Judea leefde in die tijd de Profeet Habakuk. Hij had soep gekookt en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan om het eten naar de maaiers te brengen, toen een engel van de Heer tegen hem zei: ‘Breng het middagmaal dat je daar hebt naar Babylon, naar Daniël in de leeuwenkuil.’ ‘Heer, ik ben nog nooit in Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet ik niet.’ De engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem in een zucht naar Babylon, waar hij hem aan de rand van de kuil neerzette. ‘Daniël, Daniël,’ riep Habakuk, ‘hier is het middagmaal dat God je heeft gezonden.’ En Daniël zei: ‘U hebt dus aan mij gedacht, God. U laat wie u liefhebben nooit in de steek.’ Daniël stond op en begon te eten. Habakuk werd door de engel van God onmiddellijk weer teruggebracht naar zijn woonplaats.

Op de zevende dag kwam de koning om over Daniël te rouwen. Hij liep naar de kuil, keek erin en zag Daniël zitten. Hij juichte: ‘Groot bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u.’ Hij trok Daniël uit de kuil en liet degenen die Daniëls ondergang hadden willen bewerkstelligen in de kuil gooien, en zij werden onmiddellijk, pal voor zijn ogen, verslonden.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, op 6 september 2013 werd onder andere China gewaarschuwd.

En China werd na 6 september 2013 meerdere malen gestraft, met onder andere een zware aardbeving in de Chinese provincie Sichuan. En zie, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de ware enige God van Israël, hun toen gebracht heeft!

Voorwaar, Korea!

Ook gij zult u moeten bekeren van uw afgoden! Gij aanbidt, evenals China, de draak, het beest, de slang, de duivel. Word wakker, eigenwijs volk, voordat de ware God van de Schepping, de God van Israël, toeslaat!

Lees voor: Openbaring 13, vers 1  Hier staat geschreven: En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

En vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

En vers 6 tot en met 9  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ook Noord- en Zuid-Korea zullen gestraft worden!

En men zal in oorlog komen, zowel Noord als Zuid. En men zal ook Gods hand ervaren, die u, vanwege ongehoorzaamheid door het achterna lopen van onreinheid, afgoderijen en duivelse rituelen en beeldenaanbidding, zwaar zal straffen. Dit telt ook voor China!

Lees voor: Openbaring 20, vers 1 en 2  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan… tot zover, sprak de bode engel Gods.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Korea, gij zegt nog wel: “Christenen zijn landverraders en duivels!”

Maar wie aanbidt nu de draak, de oude slang, de duivel?

Lees voor: Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, als gij niet stopt met uw vervolgingen en boze wandel, zult gij u op de borst slaan, als Gods bode engel uw land zal toeslaan met Gods hand!

Denk hieraan! Dit telt ook voor China. Wie niet wil horen, gaat verloren. Gij zult, met wat komt, 2014 nimmermeer gaan vergeten!

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 12, vers 48  Hier staat geschreven: Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

En vers 35 tot en met 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 12, vers 37 tot en met 40  Hier staat geschreven:  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Handelingen 7, vers 51 tot en met 52  Hier staat geschreven: Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt.

En vers 54 tot en met 56  Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

En vers 59 en 60  En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Korea en China, aan u wordt nu voor uw ogen deze boodschap gelegd, zodat gij de volle waarheid weet!

Onderzoek de Bijbel. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil uw ogen openen en u redden, en zelfs alles vergeven en u eeuwig leven geven en uw landen sparen, maar dan moet men zich nu bekeren. Hij is de enige Weg!

Lees voor: Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Korea, Noord en Zuid, en ook China, en gij die luistert:

Neem heden de juiste weg. Kies voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, op tijd! Want gij staat op Zijn lijst.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

*https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Toevoegingen_Dani%EBl+3&id18=1&l=nl&set=10

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com