DutchVideo 2023

Dit is een warrior!

Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade.

Gepubliceerd op 01 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 31 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u, warriors in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël, ook wel genoemd als de drakendoder, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Dit is een warrior anders zou u niet u een warrior Gods mogen noemen.

Johannes 12, vers 48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
En Johannes 13, vers 13 Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.
En vers 34 en 35 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Petrus zeide ook ééns:

Johannes 13, vers 37 en 38 lees vanaf:  Ik zal mijn leven voor U inzetten!…tot zover.

Wat een belofte!
Helaas, zo zijn er ook velen die dit gezegd hebben.

En vers 38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt.

Voorwaar, laten Mijn woorden duidelijk zijn.

Johannes 14, vers 24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet “is geen warrior”…tot zover.
En Johannes 15, vers 12 tot en met 14 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

Voorwaar, zo spreekt de Here:

Romeinen 12, vers 10 tot en met 17 Dit telt ook voor de zusters. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.

Voorwaar, roddel niet en spreekt geen kwaad onder elkander, dit haat Ik, de Here!

Romeinen 12, vers 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede, “ja, vrede” met alle mensen.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
En Romeinen 14, vers 10 Dit telt ook voor de zusters. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.

Voorwaar, een warrior doet wat Ik, de Here van hem en haar vraag.
Zet u voor Mij in en steun Mijn werk.

Romeinen 16, vers 19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade.

Voorwaar,

En 1 Korintiërs 1, vers 8 en 9 Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

Voorwaar, Ik, de Here zegt u dit dat ze zijn Mijn geliefde Profeten die Ik apart geroepen heb, en aangesteld hebt!

1 Korintiërs 1, vers 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com