DutchVideo 2018

Dit eindtijdteken was ook door Profeet Benjamin Cousijnsen doorgegeven!

Het rijk der duisternis heeft zich inmiddels uitgebreid, en de hardheid en onverschilligheid en overname zijn voelbaar en zichtbaar in het dagelijkse leven van zowel vele Christenen als niet gelovigen. Dat dit zou gebeuren, werd reeds doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Zie hiervoor de verwijzing naar de betreffende boodschap. Kanttekening, ook voor de niet-gelovigen: Profeet Benjamin geeft altijd alleen maar door, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob hem openbaart via de bode engelen van God. Het is dan ook niet vreemd dat alle openbaringen zich 100% vervullen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 26 maart 2018 bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is uw Rabboeni, uw Meester en Heer, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Pedajasso, en ben een bode engel Gods.

Luister ook naar de boodschap van 19 augustus 2012,  met de titel:
‘Een dwaas zal de woorden niet erkennen via Benjamin’. Voorwaar, kunt u zich de boodschap herinneren van 17 augustus 2012, met de titel: ‘Er is op dit moment een scheiding der geesten!’? In deze boodschap werd verteld, dat het rijk der duisternis zich zal uitbreiden en de mensheid overnemen. Voorwaar,

Johannes 12, vers 37 tot en met 40  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Voorwaar, laat u niet overnemen, maar wees sterk in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Voorwaar!
Hoewel velen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kennen, hebben zelfs vele Christenen zich laten beïnvloeden door de satan, die hun brein gebruikt via het aannemen van leugens en roddel, of via een broeder of zuster of familie, die reeds overgenomen zijn door het kwaad. Voorwaar,

Galaten 5, vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

2 Thessalonicenzen 2, vers 7  Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Tot zover.

Sommigen luisteren beter naar satan dan wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt via Zijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen. 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

En Jakobus 1, vers 21 en 22  Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
En vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
En Jakobus 3, vers 10 en 11  Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, “maar dit telt ook voor zusters”, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?

Voorwaar, bekeert u en word wakker! 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, bewapen u, geliefden des Heren, en onderzoekt u! 

Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com