DutchVideo 2015

Diplomaten erkennen wereldwijde ISIS verspreiding d.m.v. ‘vluchtelingen-tactiek’!

Openbarende boodschap Gods: De wijze waarop ISIS zich over de wereld verspreidt, wordt nu zelfs door de diplomaten erkend! Lees en hoor de hele boodschap.

Gepubliceerd op 16 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

ISIS will spread worldwide

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 16 december 2015 bracht de bode engel van God, de engel des Heren, woord voor woord de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21  En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Voorwaar, in de boodschap van 7 september 2015, met de titel:
‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de vluchtelingen!’ werd u reeds geopenbaard, dat er zich onder de vluchtelingen extreme moslims bevinden, die vele moorden op hun naam hebben staan. Nu erkennen zelfs de diplomaten, dat er minstens meer dan 20.000 overgekomen zijn als een vluchteling, die wel eens een vermomde ISIS terrorist zou kunnen zijn!

Voorwaar!
Er zijn ook minstens 15.000 geldige paspoorten en documenten in handen van ISIS, om zo makkelijk vermomd te kunnen reizen naar Europa, onder andere! Voorwaar, wereldwijd staan de ISIS zelfmoordterroristen al gereed om in actie te komen! Voorwaar,

Spreuken 28, vers 10  Wie de oprechten op een slechte weg voert, zal in zijn eigen kuil vallen, maar de rechtschapenen zullen geluk beërven.
En Spreuken 29, vers 16  Als de goddelozen talrijk worden, neemt de overtreding toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun val.
En Spreuken 18, vers 10  De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
En vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

En Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 26  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.

Voorwaar, als kind van de Allerhoogste zijt gij onaantastbaar!
Vrees niet voor wat u voor uw ogen ziet en hoort.

Spreuken 3, vers 5 tot en met 10  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, mijn naam is Serari en ben een bode engel Gods. 

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En Openbaring 21, vers 5 en 6  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com