DutchVideo 2016

Dieptepunt bereikt?

Deze boodschap is speciaal voor jou. Hij, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, spreekt vandaag speciaal tot jou, die op een dieptepunt aangeland bent. Weet het volgende!

Gepubliceerd op 15 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

business, office, school and education concept - stressed busine

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Vrijdag 15 januari 2016 – De bode engel van God bracht de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, warriors in Hem,
Ik ben de bode engel Power! Voorwaar,

Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.

Voorwaar, daar is powerrr in de opstandingskracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, JHWH! 

Efeziërs 1, vers 10 en 11  Om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil.
En vers 18 tot en met 20  Verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten.

Zegt: “Powerrr, ik ben geen lauwer!”
Voorwaar, hoe alles overtreffend is Zijn macht en kracht, die zelfs het lijden en de dood heeft overwonnen! Hij stond op uit de dood, en Hij wil je ook uit je slaap halen en op het volgende wijzen.

Als je op je dieptepunt van je leven bent aangekomen, weet dan dit:
Hij vraagt jou, of Hij de persoon mag zijn in jouw leven. Hij is de enige, waarop je nog kunt leunen en bouwen. Wil je dit?
Ga dan naar Hem toe en stel niet uit! Juist Zijn kracht en liefde zal je vormen en genezing brengen, heel diep in je hart. Vaak zijn velen onbereikbaar voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, omdat ze te druk zijn met hun eigen leven en gedachten, en vergeten dat Hij er ook nog is, die er is als je lijdt. Hij overwon! Hij wil in jou werken. Ook als iedereen je de rug heeft toegekeerd, dan is Hij er juist met Zijn onvoorstelbare grote kracht en liefde, die Hij in jou wil uitstorten!

Filippenzen 3, vers 10  Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende.

En Kolossenzen 3, vers 12  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Voorwaar, je bent door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uitgekozen.
Je mag op Hem vertrouwen!

Psalm 34, vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.
En vers 23  De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

En Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, als u iemand kent, die doofstom is, onder andere…
In de Evangelical Endtimemachine kunt u de boodschappen ook lezen, of horen en zien. En zelfs als men klikt op: For the Children, dan treft u daar Clown Anita en Clown Tiny aan, die u kunt volgen, ondertiteld, met gebarentaal. De Evangelical Endtimemachine is er voor hem en haar, jong en oud, internationaal!

Voorwaar!
Als gij ook zo gezegend wordt door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, via de Evangelical Endtimemachine, deel dan uw ervaringen en deze website. En help zo ook mee om zielen te redden, zowel met uw gebeden als vrije giften, tot eer van Zijn naam. Amen!

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com