DutchVideo 2022

Deze woorden zijn ook voor u

Voorwaar, wees krachtig en standvastig en niet dood maar levend door de kadosh, heilige en levende Geest Gods, die krachtig in u wil werken.

Gepubliceerd op 20 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende en Opgestane Heer en de enige Almachtige God en Koning der koningen.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods, en ik heb voor u deze kadosh, heilige en liefdevolle woorden van uw Here, El Elohim, Adonai, Abba, Vader.
Voorwaar, wees krachtig en standvastig en niet dood maar levend door de kadosh, heilige en levende Geest Gods, die krachtig in u wil werken. Voorwaar, stel u open in uw lichaam en vrees niet voor wat de kadosh, heilige en Almachtige God kan doen met u.

Romeinen 8, vers 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
En vers 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.
En vers 15 tot en met 18 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Voorwaar, deze woorden zijn ook voor u.

Romeinen 8, vers 19 en 20 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op “u” het openbaar worden der zonen “en dochters” Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,

Voorwaar, laat de Heilige Geest Gods u gebruiken.

Romeinen 8, vers 24 tot en met 28 Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor de heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Voorwaar, strek uw handen uit en maak Hem groot met een hart vol van geloof en treed in Zijn voorhoven om Hem te loven en te aanbidden en te prijzen.
Love de Here en zing door Zijn kadosh, heilige vuur van Zijn krachtige Heilige Geest in de geest en zing en dans voor Zijn aangezicht en schaam u niet voor de mensen om u heen.

En Openbaring 22, vers  21 De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com