DutchVideo 2023

Deze tekenen verwijzen naar de nep en naar de echte Christenen

Voorwaar, sommigen dragen een blinddoek en denken op een negatieve, on-Bijbels en wereldse manier vanwege slecht ontwikkelde vruchten, zodat zelfs de overgebrachte boodschappen Gods een vorm van paniek zaaien voor hen is.

Gepubliceerd op 9 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Remiach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Mattheüs 24, vers 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden…tot zover.

Voorwaar, bedenkt dit;
Zal er vrede uit de chaos tevoorschijn komen? De Nieuwe Wereld Orde zal slechts een wankele, afnemende vrede voortbrengen. Ook zal de Nieuwe Wereld Orde van armoede naar schijnbare voorspoed brengen.

Mattheüs 24, vers 7 en 8 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.

Voorwaar, hoewel tot u gezegd wordt, ‘wees niet verontrust’, toch zit men in de weeën.

Mattheüs 24, vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.
En vers 31 en vers 27 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 4, 10, 12 en 13 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Voorwaar, deze tekenen verwijzen ook naar wie er niet en wie er wel echt is in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en wie er niet en wie er wel een relatie heeft opgebouwd en onderhouden met de Here.
Voorwaar, sommigen dragen een blinddoek en denken op een negatieve, on-Bijbels en wereldse manier vanwege hun slecht ontwikkelde vruchten, zodat zelfs de overgebrachte boodschappen Gods voor hen een vorm van paniek zaaien is. Zij kunnen en zullen alleen maar zware tijden tegemoet zien en de Opname aan hun neus voorbij zien gaan.

Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.
En Jeremia 3, vers 5 Zal Hij immer toornen, of voor altoos de wrok behouden? Zie, zo spreekt gij, maar gij doet het kwade en maakt u daarin sterk.

Wie een broeder of zuster slecht maakt, zegt de Here, verraadt zijn eigen wandel!

2 Timoteüs 3, vers 1 tot en met 5 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.
En vers 12 en 13 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger worden; zij verleiden en worden verleid.
En 2 Timoteüs 4, vers 3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com