DutchVideo 2022

Deze dagen zijn duister en kwaadaardig

Wees krachtig en kadosh in de Heer en op uw hoede juist ook nu voor de verzoekingen en veranderingen vanwege de gebeurtenissen in de wereld.

Gepubliceerd op 29 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Romeinen 8, vers 18 Want ik ben er zeker van, “broeders en zusters”, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
En Lucas 1, vers 45 En zalig is “hij of” zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here “via de Evangelicalendtimemachine.com” tot “hem of” haar gezegd is, zal volbracht worden.

Voorwaar, wees krachtig en kadosh in de Heer en wees juist nu op uw hoede voor de verzoekingen en veranderingen door de gebeurtenissen in de wereld.
In dit alles moet ook gij altijd klaar zijn voor de Opname, zoals sommige broeders en zusters dat ook al zijn. Daarom hou vol, de heerlijkheid Gods zal uw verstand ver te boven gaan wanneer Hij komt.

2 Timoteüs 2, vers 5 tot en met 7 En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.

Voorwaar, aan deze tekenen herkent men ook dat deze dagen duister zijn en kwaadaardig.

2 Timoteüs 3, vers 1 tot en met 7 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen.

En Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen, “spreekt de Heer.”

Voorwaar, deze laatste dagen zijn gevaarlijke dagen, onder andere vanwege de afbrokkeling van het menselijke karakter en vanwege de vaccinaties.

Mattheüs 8, vers 28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee
bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan.

Voorwaar, overdenk deze boodschap!

Openbaring 3, vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Amen!

En tot slot,

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com