DutchVideo 2019

Deze boodschap zorgt voor zegeningen en wonderen!

Kom in Zijn kadosh Heiligdom, om u over te geven, met geheel uw hart en ziel en verstand en alles wat in u is. Praat veel met Abba, Vader, Koningskind! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 augustus 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, Baruch Ha Ba B’shem, Jezus Christus, El Elohím, Jehovah-Jireh, Adonai, Isa, uw Rabboeni, Immanuël.

Voorwaar, geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot!
Voorwaar,

Hebreeën 4, vers 15 en 16  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

En Jesaja 55, vers 6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
En vers 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.

Voorwaar, kom in Zijn kadosh Heiligdom, om u over te geven, met geheel uw hart en ziel en verstand en alles wat in u is.
En open uw hart en uw mond, en stel uw vertrouwen op Hem, en heb geloof!

Jesaja 55, vers 2 vanaf: Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.

Openbaring 21, vers 5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Tot zover.
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen… tot zover.

Als gij bidt, wees nederig voor de Koning der koningen, die alle macht en kracht en heerlijkheid bezit.
Iedere ziel en macht en kracht is aan Hem onderworpen! Laten we ons nederig, vol ontzag buigen en Hem aanbidden.

Lukas 10, vers 27 en 28  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.

En Psalm 23, vers 3 en 4  Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
En vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

Voorwaar, onderhoud uw hart en ziel en verstand, om te groeien!
Praat veel met Abba, Vader, Koningskind. Mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.

Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem “of haar” beproevingen, dan komt hij “of zij” ze te boven.
En Sirach 34, vers 14 tot en met 20  Wie ontzag heeft voor de Heer blijft in leven, want zijn “of haar” hoop is gericht op wie hem “of haar” redt. Wie ontzag heeft voor de Heer heeft niets te vrezen, hij “of zij” kent geen angst, want de Heer zelf is zijn “of haar” hoop. Gelukkig is wie ontzag heeft voor de Heer. Aan wie houdt hij “of zij” zich vast, wie is zijn “of haar” steun? De ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft; hij is een machtig schild, een sterke steun, hij beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de middagzon, hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt, hij vult het hart met vreugde, doet de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en brengt zegen.

Zeg: “Amen!”
Deze boodschap zorgt voor zegeningen en wonderen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com