DutchVideo 2020

Deze boodschap wil de Here Yeshua HaMashiach met u delen

Voorwaar, jubel en vrees niet! Maak u geen zorgen. Ga verder, want Ik, de Here, ben bij u.

Gepubliceerd op 25 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Jesaja 54, vers 1 tot en met 10  Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de Here. Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Here. Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.
Deze boodschap wil de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met u delen. Voorwaar, jubel en vrees niet! Maak u geen zorgen. Ga verder, want Ik, de Here, ben bij u.

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Wees niet bevreesd!
Zie vooruit, want Ik heb een zalving op u gebracht. Denk niet: ‘Het is goed voor hem of haar’, en ‘Waarom zou God mij nu willen gebruiken?’ Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt u ook: Ik ga u gebruiken, en van de achtergrond op de voorgrond plaatsen. Want het is tijd dat er een ontwikkeling gaat komen. Ik ga u vormen en zegenen en laten groeien! Ik, de Here, heb een roeping in uw leven gebracht, wat u dichter bij elkaar zal brengen, want Ik heb u bij elkaar gevoegd. Trek je niets aan van wat mensen zeggen of denken; je moet je er niets van aantrekken! Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heb jullie bij elkaar gebracht.

Genesis 2, vers 18  En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

En Markus 10, vers 8 en 9  Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

U bent in Mijn handen, zegt de Heer.
Ik weet wat er in uw hart rondgaat. U zult het weten, dat Ik, de Here, een plan met u heb, een groot plan. Voorwaar, wees standvastig en getrouw, en geef niet op! Standvastigheid is iets, wat je hebt en niet loslaat, en dat u de ander steunt en hem of haar niet alleen laat. En trouw is een eigenschap, dat u de ander blijft steunen!

1 Korinthiërs 13, vers 1 tot en met 13  Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Als de Here u de vraag stelt:
Wanneer wordt standvastig zijn moeilijk? En wanneer wordt trouw zijn moeilijk?
Zeg: “Ik geloof, ook als het echt moeilijk wordt!” Onderzoek uzelf maar eens, dat wanneer men geen waardering krijgt voor wat men doet, dan voelt men zich ook niet gewaardeerd en men voelt zich als: ‘Zal ik hieraan trouw blijven? Zal ik nog standvastig zijn?’
Ik geloof dat een mens blij is, als men meer persoonlijke complimenten krijgt. Men geeft veel te weinig complimenten. Deel complimenten; durf een compliment te geven! Moeilijk, hè?

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com