DutchVideo 2015

Deze boodschap is aan u die gepest wordt!

Boodschap Gods: Voorwaar, Ik, uw Rabboeni, uw Meester, Abba Vader, zag uw lijden en uw tranen! Lees of hoor verder.

Gepubliceerd op 11 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

bullied girl

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 11 december 2015 bracht de bode engel van God woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! mijn naam is Selebara  en begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.

Kind des Allerhoogsten,
Ik ben gestuurd om door te geven, lief kind, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt vanaf Zijn troon.

Voorwaar, voorwaar, Ik, uw Rabboeni, uw Meester, Abba Vader, zag uw lijden en tranen.
Voorwaar, uw hart schreeuwt het uit: “Waarom, waarom ik?” Voorwaar, Mijn geliefde, gij wordt uitgelachen en gepest, omdat gij een voorbeeld zijt en niet gelijkvormig zijt aan hen. Men zegt gemene dingen, niet tegen u, Mijn lief kind, maar eigenlijk tegen Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die bij u is. Ik was altijd al bij u. Droog uw tranen nu eens, en luister eens naar uw liefhebbende Abba Vader, die ook Zijn tranen zal moeten drogen nu. Ja, Ik houd van u. Wees sterk! Ik zal u kracht geven en uw prachtige ogen drogen met Mijn onvoorwaardelijke liefde.

Efeziërs 6, vers 17  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Voorwaar, onderstreep in uw Bijbel deze woorden!
Hij, die in u is, is veel sterker dan die in de wereld is! Voorwaar, als een onschuldig Lam ben Ik naar het kruis gegaan. Hoe velen deden Mij zeer en pijn, en bespotten Mij, en dachten de overwinning te hebben behaald op Mij!

Romeinen 5, vers 5 en 6  En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

En 1 Johannes 4, vers 8 tot en met 13  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

En 2 Petrus 2, vers 2 en 3  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.
En vers 10 tot en met 12  Vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden.

Voorwaar, wie overwon de pijn?
En wie overwon het lijden en de wereld, de overheden van de duisternis, en overwon de dood en bracht redding?

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, gij zijt meer dan overwinnaar en rijk in Mij!
Uw loon zal groter zijn dan al wat in de wereld is! Luister ook naar de boodschap, met de titel: “Ik moet bovenmenselijk lijden!” van 28 oktober 2015.

Romeinen 8, vers 31 en 32  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
En vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

En Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Zegt: “Amen!”
Mijn liefhebbende kind, wordt gij werderom gepest, denk dan aan wat Ik gesproken heb via Profeet Benjamin Cousijnsen. Zo sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Deze boodschap is aan u, die gepest wordt.
Ik, Selebara, ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com