DutchVideo 2015

Deze baby is door Mijn oog gezien!

Boodschap Gods: Deze baby is door Mijn oog gezien. Waarom wordt Mijn wonder kapot gemaakt? Welke medische manier men ook gebruikt voor het voorkomen van een innesteling van een bevruchte eicel, het is moord, moord, moord!

Gepubliceerd op 19 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

abortion wallpaper

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2015 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Conshalom en ben een bode engel Gods.

Psalm 139, vers 1 tot en met 4  Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong,  of, zie, Here, Gij kent het volkomen.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai!
JHWH zegt u: Weet gij waarom Ik ween?

Markus 10, vers 14  Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

Hoe durft gij het onschuldige te doden, dat in de baarmoeder leeft?
Waarom? Waarom wordt Mijn wonder kapot gemaakt?
Deze baby is door Mijn oog gezien en door Mij gevormd, zo lief en zo wonderlijk, en uit liefde ontstaan! Voorwaar, welke medische manier men ook gebruikt voor het voorkomen van een innesteling van een bevruchte eicel, het is moord, moord, moord!

Leviticus 18, vers 30  Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, kwam satan niet in de wereld om Mijn geboorte te verhinderen? 

Exodus 1, vers 15 tot en met 17  Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heette en de ander Pua: Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing; indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens in leven.
En Exodus 21, vers 22 tot en met 25  Wanneer mannen vechten en een van hen stoot een zwangere vrouw, zodat haar vrucht afgaat, maar zonder ander letsel, dan zal zeker een boete worden geëist, naardat de man van die vrouw hem oplegt, en hij zal het volgens besluit van de rechters geven. Maar indien er een ander letsel is, zult gij geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem.

En Psalm 139, vers 13 tot en met 17  Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.

Voorwaar, er is geen verschil tussen een moordenaar met een geweer, en een dokter, die gebruikt wordt voor een moord!
En ook de moeder zondigt tegen het lichaam, en ziel en geest. Voorwaar, wie oprecht berouw heeft, wordt vergeven.

1 Johannes 1, vers 8, 9 en 10  Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik mag u zeggen u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com