DutchVideo 2019

Deel deze boodschap over de hel, zei de Here

Op zaterdagnacht werd Profeet Benjamin wakker in de hel, en kwam in gesprek met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die hem een rondleiding gaf en zei: Velen op de Aarde zijn zwanger gemaakt door boze geesten, vooral vele zogenaamde Christenen, die zeggen Christen te zijn. Dit zegt satan ook! De beelden die u ziet in deze video, zo gaat het er echt aan toe in de hel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 februari 2019 bracht de bode engel de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Op zaterdagnacht werd Profeet Benjamin wakker in de hel…
en kwam in gesprek met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die hem een rondleiding gaf. Ondertussen trilde zijn lichaam in bed. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zei: Velen op de Aarde zijn ‘zwanger’ gemaakt, vooral vele zogenaamde Christenen, die beweren en zeggen Christen te zijn. Dit zegt satan ook!

Voorwaar, luister aandachtig!
Ook spoor ik u aan, om te luisteren naar de boodschap met de titel: ‘Ik benoem u de geesten, die onder u zijn’, van 25 oktober 2012.

Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.
En vers 34 tot en met 37  Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Voorwaar, en zo sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het volgende tegen Profeet Benjamin:
U zijt Mijn gezalfde, eveneens uw vrouw, Profetes Theresa, en geheiligd in Mij. En spreekt men lastering en kwaad, de Heilige Geest Gods zal hem of haar nimmer vergeven. En dit zal hun plaats zijn: de hel, vanwege dat u Mijn gezalfden zijt en Mijn Geest in u woont! 

Profeet Benjamin zag in de hel, tussen de wormen en slangen, sommige bekende gezichten…
waar de wormen en slangen doorheen kropen, en zelfs een gat maakten in het hoofd, om er doorheen te kruipen. Deel deze boodschap! zei de Here.

Lukas 12, vers 5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

En Mattheüs 25, vers 41  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Ik zag boze geesten roddelen en kwaadspreken…
En ze lachten, vanwege dat ze liefdeloos waren en vol ongeloof, verbittering, twist en kwaadsprekerij waren, en vol leugens en hoogmoed en jaloezie en afgunst en geweld!

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

En Mattheüs 25, vers 45 en 46  Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Voorwaar, Profeet Benjamin zag verschrikkelijke martelingen worden gedaan bij zogenaamde Christenen.
Benjamin zei: “Waarom?”
En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf het volgende antwoord:

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

En Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar!
Je kunt de satan ook een soort mol noemen, een graver, die heel diep graaft, totdat hij nog meer vindt, om anderen aan te klagen. Dit soort mensen is zwanger gemaakt door boze geesten, en zij zullen in de poel des vuurs geworpen worden, evenzo wie deze boodschap verwerpt, de volle waarheid!

Voorwaar, Profeet Benjamin kan u zoveel meer vertellen over de hel, maar neem deze boodschap aan!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En 1 Johannes 2, vers 5 en 6  Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
Vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.
1 Johannes 4, vers 18 en 19  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
En 1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Voorwaar, doe er alles aan, u die luistert naar deze boodschap, om niet in de hel geworpen te worden.
En bekeer u van het kwaad!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com