DutchVideo 2023

Deel 2: Deel deze boodschap, positief!

Voorwaar, dit is een vervolg om meer van uzelf te kunnen ontdekken of u wel uit God zijt. Voorwaar, de uitslag was voor velen die zichzelf gingen testen en overdenken helaas negatief!

Gepubliceerd op 10 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, luister aandachtig!
Gisteren heb ik u ook een boodschap overgebracht dat ging over ‘een zwangerschapstest’ om erachter te komen of men geestelijk positief, danwel, geestelijk negatief zwanger is. Voorwaar, dit is een vervolg om meer van uzelf te ontdekken of u wel uit God zijt. Voorwaar, de uitslag was voor velen die zichzelf gingen testen en overdenken helaas negatief! Dit betekent dus voor u die aan de geestelijke test mee deed, zoals de vorige boodschap Gods ook duidelijk maakte, dat u zich nu echt moet bekeren!

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u:

Leviticus 20, vers 23 en 26 Wandelt niet naar de inzettingen van het volk, dat Ik voor u uit verdrijf: want al deze dingen hebben zij gedaan, zodat Ik een afschuw van hen gekregen heb. Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.
En Leviticus 26, vers 27 en 28 En indien gij desondanks niet naar Mij luistert en u “die vleselijk en negatief zijt zich” tegen Mij blijft verzetten, “en in de negativiteit van satan en in zijn werken wandelt, en negatief ingaat tegen Mijn woorden en Mijn geliefde Profeten, voorwaar, ik zeg u;” dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten “en u staat een vreselijk vooruitzicht te wachten” en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden. “En alle hemelse engelen zeggen hierop, ‘Amen!’”

Voorwaar, het volgende is profetisch en staat vast;

Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Voorwaar, het is levensgevaarlijk als men negatief is tegen Gods gezalfden, en vooral tegen God zelf!
Ik, Rafaël, mag u openbaren dat er een plek is die niemand nog kent en die zelfs erger is dan de hel. God schiep het speciaal voor de schijnchristenen die Hem en Zijn geliefde Profeten des hemels het meest bedroefden.

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Ja, niet lang meer en het doek des hemels valt!

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
En vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Wie met vuur speelt zal zich gaan verbranden en verteerd worden.

Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Bekeert u en red uzelf, want de zwangerschapstest van de wederkomst van de Heer in deze eindtijd is…. positief!

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

U was gewaarschuwd!
Alle boodschappen Gods zijn zich aan het vervullen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com