DutchVideo 2012

Deel 1 en 2 Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen engelen

De engel van God openbaart vandaag, 27 mei 2012, dat de engelen van de duivel zichzelf tegenwoordig ‘bezoekers uit de ruimte’ noemen. Benjamin schrijft alles, woord voor woord op, zoals de engel hem opdraagt. Wees gewaarschuwd en vertrouw op Jezus Christus alleen! Aliens bestaan werkelijk; het zijn superieure demonische schepselen. Hebt u ook al een UFO gezien? De engel van God openbaart nu wat zich de komende tijd zal ontvouwen. Vanaf vandaag, 28 mei 2012, zal het aantal UFO waarnemingen nóg meer toenemen!

Gepubliceerd op 27 en 28 mei 2012 door eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

aliens gevallen engelen

Volledige weergave deel 1:

Hallo! Dit visioen is op 27 mei 2012 gegeven aan Benjamin Cousijnsen door een engel Gods, die tegen Benjamin zei, toen hij in de huiskamer was: Ga naar je binnenkamer, ik wil tot je spreken.

Benjamin pakt zijn pen en papier en gaat dan naar de slaapkamer en schrijft alles op, wat hij letterlijk te horen krijgt.

Benjamin, Shalom! Wist jij dat de engelen van de duivel zich zelf tegenwoordig ‘bezoekers uit de ruimte’ noemen?

Ze zijn werkelijk, Benjamin, superieure demonische schepselen. Wat veel Christenen ook niet weten, is dat deze duivelse engelen, gevallen engelen, zelfs in een hoger ontwikkelingsstadium verkeren dan de mens, ook technologisch. Hun lengte is 2 meter 40.

De strijd wordt niet alleen door u geleverd.

De engelen Gods zijn door God zelf er op uitgestuurd om voor u te strijden. Omdat u Jezus Christus hebt aangenomen, wordt er dagelijks gevochten om uw behoud!

Michaël wordt ook met zijn engelen de ‘drakendoders’ genoemd.

Toch moet alle eer naar God gaan en Zijn Zoon, die meer dan overwinnaar is. Van Hem komt de kracht en de overwinning tot in alle eeuwigheid. God is zo machtig dat Hij zelfs Filippus wegnam, nadat hij de Ethiopiër gedoopt had, en plaatste hem in Asdod om te preken.

Het is belangrijk om de wapenrusting Gods aan te doen, zei de engel Gods en gaf:

Jesaja 54, vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elk tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen.

Iemand, die Jezus Christus niet aanneemt, gaat verloren door deze sluwe duivelse bezoekers.

Boven de aarde zag jij, Benjamin, die vleermuisachtige engelen. Ze hebben vele mensen reeds overgenomen.

Ik vroeg: “Zijn ze dan niet te verslaan?”

Daarvoor kwam Jezus ook, antwoordde de engel Gods. Geen enkele duivelse macht kon het dodenrijk gesloten houden. Jezus heeft de sleutels afgenomen. Jezus ging dwars door de dood heen met al uw zonden, die Hij in uw plaats droeg. Hij heeft u zo lief! Jezus Christus stond ook op uit de dood en velen hebben Hem daarna ook gezien. Deze geweldige Overwinnaar, niemand kan tegen Hem op! Zelfs nu wordt er gevochten om het behoud van zielen. Ook u! Als u in Jezus Christus gelooft en wandelt, heeft u niets te vrezen. Versla altijd de duivel met het woord Gods. Hij deinst zelfs terug voor de naam: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Doe uw wapenen aan!

De strijd boven u is bijna uitgestreden, en ik zeg u: Vele wegen zijn nu vrij voor de Komst van de Leeuw van Juda, Koning der koningen, de grote Vermorzelaar van de duivel: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Houd vol, Hij komt! Die was en die is en die komt! AMEN.

En jij mag ook gerust er iets over zeggen…

Dat ga ik nu doen. Ik, de vrouw van Benjamin, wil iets zeggen over de UFO’s, want bij ons thuis hebben we ons altijd geïnteresseerd in ufologie en zijn we ook gelovig opgevoed. En ik weet er daarom best wel veel over, omdat ik boeken heb gelezen. En heel vaak hadden wij eigenlijk het voordeel van de twijfel, dat we wel wisten van… er is een geestelijke wereld, dus moet het de vijand zijn. Alleen vandaag, met deze boodschap, omdat ik weet dat Benjamin alles rechtstreeks ontvangt van de Here God, mag het dus officieel geopenbaard worden, dat het dus de gevallen engelen zijn. Laat het ook een waarschuwing zijn voor iedereen, die deze boodschap hoort!

Het is een hele belangrijke boodschap, want op het moment dat wij opgenomen zijn, wat ook wel de ‘Rapture’ wordt genoemd, zullen deze gevallen engelen zich gaan manifesteren, omdat de Heilige Geest samen met de Christenen, die in Christus waren, zich teruggetrokken hebben. Dus, de gevallen engelen zullen vrij spel krijgen op aarde, maar ze zullen de waarheid verdraaien. En zich mooier voordoen dan ze zijn. Als wij dus weg zijn in de Rapture, dan zullen de kapers op de kust zijn, en macht krijgen. Ik denk ook dat ze met de antichrist zullen samenspannen.

U heeft nu de tijd om Jezus als Verlosser en Uitweg aan te nemen, zodat u dit niet hoeft mee te maken. Als u dit niet serieus neemt, dan zult u achterblijven. Zorg ervoor dat u klaar staat en verwacht Jezus! Het is niet zomaar, dat we nu deze informatie doorkrijgen, zeg ik nogmaals, van Jezus Christus zelf. Hij was en is Dezelfde als ruim 2.000 jaar geleden. Het kan nu ieder moment gebeuren.

 

Deel 2: 

Hallo! De profetische woorden, die Benjamin Cousijnsen vandaag heeft ontvangen van de engel Gods, lijken wel een beetje een vervolg van het visioen van gisteren…

Shalom, Benjamin! In het vorige visioen heb ik u verteld over de gevallen engelen.

Er zijn bewijzen dat ze bestaan, maar langzaam maakt de wereld kennis met de waarheid, die verborgen was. De gevallen engelen hebben buitengewone krachten.

U daar, luistert u daar nog? Dit is geen science fiction!

Jeremia 4, vers 5  Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan.

Satan weet dat zijn spel snel wordt uitgespeeld, omdat de Leeuw van Juda komt.

Het is daarom satan, met zijn gevallen engelen, die de macht op aarde overneemt.

Hebt u ook al een UFO gezien?

Inderdaad, kijk niet raar op, vanaf nu – 28 mei 2012 – zullen de verschijningen nog meer toenemen, zei de engel Gods. Alles wat verborgen was, breng ik u aan het licht, ook van de NAVO en NASA, zei de engel.

Jeremia 4, vers 13  Zie, als een wolkenmassa komt hij opzetten; als een stormwind zijn zijn wagens, sneller dan arenden zijn paarden: wee ons, wij worden vernield!

Deze demonische engelen lachen om uw technologische kennis; ze waren u voor, en gaven zelfs uw afgod, zodat u zich niet bezighoudt met Jezus Christus.

Mattheüs 10, vers 26 tot 28  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

De gevallen engelen werken al reeds in vele gedachten, omdat ze Jezus Christus verloochenden.

Zij zijn de oorzaak dat uw geld weg zal zijn.

Waarom? vraagt u, en de engel gaf:

Openbaring 14, vers 9 tot 11  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

Benjamin, ik liet jou laatst dat kamp zien.

Ook is al reeds bekend, dat dit kamp gereed is voor de mensen, die niet het duivelse getal 666 wilden aannemen, waarbij Christenen, die nog een kans krijgen, alsnog de keuze mogen maken. U zweert uw Jezus Christus af of u wordt onthoofd! Ik zeg u, zei de engel Gods, Neemt u de code aan, dan bent u echt niet meer te redden. En u gaat voor eeuwig verloren. U kunt beter uw hoofd verliezen, dan uw ziel.

Voordat ze zich durven te tonen, de gevallen engelen van satan met zijn trawanten, zal de grote Overwinnaar komen, Jezus Christus.

En Hij zal Zijn kinderen thuishalen. Op dat moment is er chaos op aarde, en kunnen de duivelse UFO’s, massa’s!, zich laten tonen, en zogenaamd u hulp bieden. Ze nemen de aarde over. En wat er dan gebeurt, zal ik u besparen.

Judas 1, vers 17 tot en met 21  Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

Uw redding is Jezus Christus!

Hij strekt Zijn hand uit, en zegt: Wie niet naar Mijn stem wil horen, en Mij niet wil aannemen, kan het niet redden. Ik roep u al zo lang, kom tot Mij en Ik zal u redden. Dit zeg ik tot u,

Johannes 3, vers 17 tot 21  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Er wordt gevochten om u, omdat Jezus Christus u liefheeft!

Alsnog, wie Mijn dienstknecht niet serieus neemt, omdat Ik deze woorden tot hem bracht, wordt niet gezegend. Ik heb hem uitgekozen, en elke negativiteit die uitgezonden wordt naar Mijn Profeet, wordt bestraft, omdat het niet om uw zegen gaat naar hem toe. Ik heb hem Mijn wapenrustig aangedaan. Alles, elke letter en teksten zijn door de Almachtige doorgegeven. Maak u klaar en zie op Jezus Christus, die nu via Benjamin tot u spreekt. Gods zegen!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com