DutchVideo 2022

De wijze hore en vermeerdere inzicht

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud.

Gepubliceerd op 19 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar,

Spreuken 1, vers 7 De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
En vers 5 De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is…tot zover.
En vers 22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?
En vers 24 tot en met 32 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Spreuken 2, vers 6 Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

Helaas luistert niet iedereen naar de kennis en verstandigheid van de Here, vanwege hun eigen trots en wandel, en dan menen ze ook nog dat zij uit de Here zijn met hun ongehoorzaamheid.
Voorwaar,

Spreuken 2, vers 11 Bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden.
En vers 13 tot en met 15 Van hen die de rechte paden verlaten, om op duistere wegen te gaan; die in kwaaddoen zich verheugen, juichen over boze draaierijen, wier paden krom zijn en die op hun dwaalwegen gaan.
En vers 18 tot en met 20 Want haar huis zinkt weg naar de dood, haar paden voeren naar de schimmen; niet één van allen die tot haar gaan, keert weder, en zij bereiken de paden des levens niet; opdat gij de weg der goeden bewandelt en de paden der rechtvaardigen bewaart.
En Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.
En vers 5 tot en met 8 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
En vers 13 tot en met 15 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren.
En vers 22 tot en met 25 Dan zullen zij het leven voor uw ziel zijn, een sieraad voor uw hals. Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot. Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com