DutchVideo 2021

De wetteloosheid in de eindtijd neemt met de dag toe

Sommige weten niet eens meer wat ze doen omdat ze laten zich gebruiken door de mensenvernietiger, de satan.

Gepubliceerd op 15 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Cameach, en ben een bode engel Gods.

Sommige weten niet eens meer wat ze doen.
Een moeder werpt haar baby uit een flatgebouw en een andere springt van een flatgebouw. Voorwaar, en weer een andere rijdt met zijn auto door een winkelcentra en rijdt vele mensen dood.

Voorwaar, vele mensen laten zich gebruiken door de mensenvernietiger, satan!
De wetteloosheid in de eindtijd neemt met de dag toe.

Jakobus 4, vers 7 en 8 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Er zijn zoveel ongehoorzaam en er zoveel haat en hoogmoedigheid en alles wat God verboden heeft, is toegenomen.
Vele mensen willen hen leven beëindigen en zijn bang geworden voor wat er allemaal komen gaat. Er zijn zelfs reusachtige helse ratten en spinnen en vleermuizen en overige dierenplagen en onbekende diersoorten.

Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Voorwaar, ook zijn er velen bang voor de Opname dat ze achter gelaten worden, zelfs sommige voorgangers zijn er bang voor.
Voorwaar,

Colossenzen 3, vers 2 tot en met 4 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Voorwaar, en dan de vaccinatie en al die doden en leugens in de wereld.
Voorwaar, in de wereld is geen hoop en geen behouden! Alléén een goede en levende relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kunt u redden en bevrijden!

Filippenzen 3, vers 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Zonder de Heer in uw leven, komt men terecht in een ware hel.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com