DutchVideo 2012

De werkers van de laatste dagen werden getest!

14-12-2012  DE WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN WERDEN GETEST DOOR YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! DE HEER RICHT ZICH TOT U, DIE GEHOOR GAF EN TOT U, DIE GEEN GEHOOR GAF AAN ZIJN OPDRACHT!

Gepubliceerd op 14 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change ©BC

wanneer God ons test

Volledige weergave:

Hallo! Op 14 december 2012 in de nacht bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Saraia.

Geliefden, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u verzocht en gaf u een test, en verheugde zich zeer in uw liefde en trouwheid, en dat gij gehoor gaf.

Voorwaar, geliefde in Christus, die niet gehoor gaf.

Jesaja 29, vers 18  Te dien dage zullen de doven Schriftwoorden horen, en van donkerheid en duisternis verlost, zullen de ogen der blinden zien.

Markus 7, vers 37  En zij waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Hij heeft alles wèl gemaakt, ook de doven doet Hij horen en de stommen spreken.

Voorwaar, zegt gij, “Ik ben niet doof, noch stom!”… Hoor,

2 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 13  Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Zacharia 7, vers 9 en 11 en 12  Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen; hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de HERE der heerscharen door zijn Geest, door de dienst van de vroegere Profeten, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de HERE der heerscharen.

Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Men vergeet, dat men het werk voor de Allerhoogste doet en Zijn geliefde Profeet!

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Voorwaar, wie ontrouw is in het kleine, is Mij niet waardig! Zo spreek de Here. Het is beter dat gij weggaat, als gij toch ontrouw blijft. Voorwaar,

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Voorwaar, u daar die luistert, De Here zag u.

En zelfs de engelen in de hemelse gewesten, en zij allen verheugden zich over u! Wie niet hoorde: Zoekt eerst Zijn Koninkrijk.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Luister naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

En doe alles vanuit uw hart. Aan de boom herkent men de vrucht! Slechte vruchten neem Ik weg.

Lees dit voor uzelf: Job 11, vers 7

Het is beter dat Ik uw naam niet noem. Benjamin, wie niet van zich heeft laten horen, mag nu afscheid nemen! Zo spreekt de Here!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com