DutchVideo 2014

De wereld wordt door Gods hand hard toegeslagen!

DE PROFETISCHE OPENBARINGEN EN PROFETISCHE VERVULLINGEN ZIJN OP DIT MOMENT AL ZEER ACTUEEL. ALLES WAT EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DOORGEEFT, IN OPDRACHT VAN GOD, GEBEURT KORT ERNA! DE STRAFFEN GODS OVER DE WERELD ZOUDEN EXTREMER WORDEN, WERD ER OP 1 AUGUSTUS 2014 GEOPENBAARD. EN U HOORT EN LEEST, DAT HET DEELS AL IN VERVULLING IS GEGAAN IN DEZE BOODSCHAP GODS, GEBRACHT AAN GODS PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! VOORWAAR, MEN NOEMT ALLES NATUURGEWELD, AL LAAT DE GOD VAN ABRAHAM DUIDELIJK ZIEN DAT DIT GEEN NATUURGEWELD IS, MAAR HET WERK GODS!

Gepubliceerd op 11 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

earth - four storms hurricanes

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze mededelende, profetische boodschap Gods werd overgebracht door een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Scharzon.

Voorwaar, zei Profeet Benjamin Cousijnsen u niet:

De sluizen zullen opengaan en de enorme regenval zal u bedekken? En dat de bode engel Donder zou toeslaan, en dat vele landen het nu zeer zwaar zouden hebben?

Voorwaar, dit werd aan de wereld geopenbaard op 1 augustus 2014 in de boodschap, met als titel: ‘Ja, de hele wereld is nu ernstig gewaarschuwd!’

Ook werd Japan gewaarschuwd.

En zo werd Japan wederom gestraft met een enorme regenkolkende watermassa, met meer dan 1.000 mm water, waarbij Donder voor een orkaan zorgde!

Voorwaar, was China ook niet pas gestraft door Tyfoon 3?

En zijn het niet juist de landen, die aan afgoderij doen, die keer op keer gestraft worden?

Psalm 92, vers 7 en 8  Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.

Voorwaar, men noemt alles natuurgeweld, al laat de God van Abraham duidelijk zien, dat dit geen toeval of natuurgeweld is, maar het werk Gods!

Psalm 53, vers 2 tot en met 4  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Voorwaar, 

Mattheüs 7, vers 2  Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

1 Korinthiërs 3, vers 18 tot en met 21  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.

1 Korinthiërs 2, vers 13 tot en met 14  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Voorwaar, de verwoesting van Sodom en Gomorra was ook geen natuurgeweld.

God was toen, maar is ook nu Dezelfde! Voorwaar, bekeer u. Hoor de stem, die roept van Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde, ware eindtijdprofeet!

Exodus 23, vers 21  Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem.

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Exodus 23, vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken.

Wijsheid 19, vers 13  De zondaars echter werden getroffen door straffen, die aangekondigd waren door zware donderslagen. Zo kregen zij het verdiende loon voor hun misdaden, want zij hadden een diepe vreemdelingenhaat aan de dag gelegd.

Voorwaar, het gebeurt dan hier, dan daar!

Wanneer gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liefheeft, zult gij u aan Zijn geboden houden. Gij hebt zelfs horror over uw land laten komen!

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.

Voorwaar, 

Johannes 3, vers 13  En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.

En vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, maakt recht de weg des Heren!

Open uw hart, belijd uw zonden en kies heden voor Hem.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com