DutchVideo 2019

De vreugde in de Here is uw kracht en zegen!

In deze boodschap Gods hoort u, wat de grond van die blijdschap is. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer Zijn luister geopenbaard wordt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 8 januari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten geschreven staat.

Openbaring 22, vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of haar” werk is.
Vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
En vers 19  En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

En 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, dan schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.

Voorwaar, hoor vers 13 nog eens aan.
Het belangrijkste, dat gezegd wordt over hoe we moeten lijden, is dat we blij moeten zijn!

Wat is de grond van die blijdschap?
Het verbonden zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en te weten dat je bij Hem hoort, zoals Profeet Benjamin en Profetes Theresa dit ook weten, dat je juist in het lijden met de Here nog meer verbonden bent; en dat geeft je vreugde. Ook werkt de Here door hun kindje heen van 6 maanden. En als gezin in de Here ervaren ze Gods vreugde en zegeningen en verbondenheid met elkaar en God.

Hoewel men ook smaad lijdt, zijt gij zalig,
omdat het juist bijzonder is om met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verbonden te zijn, en dat het vertrouwen hebben in Hem, ondanks het lijden, iets goeds uitwerkt!

Voorwaar, hoor vers 19 nog eens aan.
Daar staat, hoe we onze zielen aan God toevertrouwen. Maar verblijd u! Toch komt het voor, ook in Nederland, dat men bedreigd wordt, vanwege zijn of haar geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

1 Johannes 4, vers 13  Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
Vers 19 en 20  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder “of zuster” haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; want wie zijn broeder “of zuster”, die hij “of zij” gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij “of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben.
En 1 Johannes 5, vers 20  Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, de vreugde in de Here is uw kracht en zegen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com