DutchVideo 2018

De vlag der overwinning!

Bij vele veroveringen, met vele oorlogen, plaatste men een vlag bij het behalen van een overwinning. Zo ook wordt er vandaag een vlag geplaatst met het logo van EvangelicalEndTimeMachine.com. Deze vlag zal nimmer halfstok hangen, hoewel de vijand het werk van God altijd halfstok wil laten hangen, zoals bijv. door social media! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 november 2018 bracht de bode de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Hoe vele vlaggen zijn er wel niet opgehesen door de eeuwen heen!
Vele gevechten vonden plaats, zoals met de slag om Pearl Harbor. Verder werd ook door de Amerikanen hun vlag geplaatst op Japans grondgebied, waar ze aan land gingen. Bij vele veroveringen, met vele oorlogen, plaatste men een vlag bij het behalen van een overwinning! Zelfs op de Maan plaatste men een vlag, toen men er als astronaut zijn eerste stap zette.

Voorwaar, vandaag wordt er een vlaggenstok geplaatst, met in de top het logo van EvangelicalEndTimeMachine.com.
Voorwaar, de vlag zal nimmer halfstok hangen, hoewel de vijand altijd probeert te ontmoedigen, en het werk Gods halfstok wil laten hangen in ieders leven! Een Christen hoort nimmer zijn of haar broeder of zuster aan te vallen of te vernederen. Voorwaar, daaraan zult u allen weten, of ze nu waarlijk discipelen zijn.

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar, zoals Facebook, Twitter en YouTube en overige media, hebben velen vele levens verwoest van anderen, met het oordelen over anderen.
En dan menen ze Christen te zijn, maar aan hun vrucht is men goed herkenbaar, dat ze Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, echt niet verheerlijken, maar satan!

Romeinen 12, vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
En vers 12  De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!

Voorwaar, 

En 2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “en haar” liefde te betonen.
2 Korinthiërs 2, vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Galaten 5, vers 25 en 26  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
En Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten.

Voorwaar, wie niet liefde kan tonen, en alleen maar haat en roddel, is als satan!
Voorwaar, satan haat zegeningen. Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn gezegend getrouwd, twee keer, en hebben een prachtig kind van 6 maanden oud. En Theresa is 4 maanden zwanger; meer zal niet gedeeld worden. Het is goed om hen juist te zegenen en voor hen te bidden.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Voorwaar, zoals u weet, alleen satan probeert huwelijken en gezinnen kapot te maken.
Alleen satan valt aan en roddelt en spreekt kwaad, en zal met alle soortgenoten gestraft worden!

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Voorwaar, alle glorie en overwinning komt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus toe, die met dit gezegende gezin is.
En de volle bescherming is met hen, en Zijn vlag zal hoog blijven hangen. Amen!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com