DutchVideo 2019

De vijfvoudige bediening inclusief Profeten

Boodschap Gods, overgebracht in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Als u een Profeet of Profetes Gods niet welkom heet in uw kerk, bedroeft u de Heilige Geest Gods! Velen dan zijn bevreesd voor wat God via Zijn Profeten zou kunnen openbaren. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En Efeziërs 4, vers 14  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Efeziërs 4, vers 4 en 5  één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop.

Voorwaar, als u een Profeet of Profetes Gods niet welkom heet in uw kerk,
bedroeft u de Heilige Geest Gods, door de vijfvoudige bediening uit elkaar te trekken, en de heiligen alleen maar toe te rusten met toetjes! Voorwaar, men wil van God zoveel ontvangen! Maar het totale, vijfvoudige menu is zwaar eten voor vele kerken, vanwege de zonde!

1 Johannes 3, vers 5  En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.
En vers 7 tot en met 9  Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “en in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Van Profeet Benjamin en Profetes Theresa wil men niets weten.

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.
2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen.
En vers 5  die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

En Mattheüs 5, vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, velen dan zijn bevreesd voor wat God via Zijn Profeten zou kunnen openbaren. 

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 52  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.
Mattheüs 12, vers 35 tot en met 37  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
En Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij “of zij” een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn “of haar” loon zal hem “of haar” geenszins ontgaan.

Voorwaar, ook zeg ik u, zijn of haar loon zal hem of haar geenszins ontgaan, als hij of zij zich bekeert en onderwerpt aan God en Zijn geboden! 

Mattheüs 18, vers 7  Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
Mattheüs 23, vers 14  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.
En vers 26 tot en met 28  Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

En Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, een kerk, die geen gebruik maakt van het totale menu om te groeien, zal tenslotte in het vuur geworpen worden.
Voorwaar, toets ook het woord ‘Profeet’ in, in de Search balk, en luister naar de andere boodschappen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com