DutchVideo 2013

De vijand spant 3 soorten netten over de wereld!

DE VIJAND BEEFT VOOR DE WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN! OOK U HEEFT GOD MACHT GEGEVEN OM DE VIJAND TE VERPLETTEREN! ER ZIJN 3 SOORTEN VANGNETTEN VAN DE BOZE, WAAR MEN ECHTER VOOR MOET WAKEN!

Gepubliceerd op 21 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

verspreiden - delen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 mei 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Shainajo. Voorwaar, voorwaar, luister aandachtig en geef Gods boodschappen door! Verspreid het! 

Voorwaar, de woorden Gods, die zijn overgebracht via Gods geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen, houden eeuwig stand, en zullen geen duimbreed wijken, zo ook bij Gods geliefde team, de werkers van de laatste dagen.

Voorwaar, satan beeft voor Bettina, Jarra, Mirella, Eugene, Jeddy, Marion, Marta, Theresa en Benjamin. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft de vlag reeds gehesen, en is meer dan overwinnaar! Ook u daar, die luistert, Hij heeft u ook die macht gegeven om satan te verpletteren, en uit elke aanval op u als een grote overwinnaar tevoorschijn te komen. U moet wel Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toelaten in uw hart en Hem uw zonden belijden, echt berouw hebben, en u laten dopen als volwassene, en uw wandel onderhouden.

Voorwaar, de satan, de duivel met zijn gevallen engelen weten dat de mens in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn macht kan verpletteren!

De mens is Gods beelddrager. Hij wist in welk een heerlijke staat de mens in Hem tot lof en eer van Zijn Schepper zou kunnen zijn. Zoals satan een vijand van God is geworden, werd hij, satan, ook een vijand van de mens, de beelddrager Gods. Voorwaar, uw verzoekingen van satan zijn op de eerste plaats bedoeld, om eerst God te treffen!

Ooit was satan ook een beelddrager.

Voorwaar, de gevallen engelen spannen zich dag en nacht in, om de mens in zijn eeuwige rampzaligheid te storten!

Satans macht is in de hel en op aarde zeer groot. Hij werkt op de mens in, en neemt vaak in dromen het beeld van een mens over, om u te manipuleren. Zijn gedrag verraadt hem echter!

Ook spant hij drie netten over de wereld, allereerst een groot net van genot.

En vangt hij de mens daar niet in, dan stort hij hem wel in het net van ijdele eer. En wie ook aan dat net ontkomt, vangt hij in het net der hebzucht.

Doch, als u Jezus Christus heeft aangenomen, vrees dan niet! Want satan heeft zich tevergeefs uitgeput met zijn verzoekingen in de woestijn. Door Gods Woord zijn de netten door de kracht Gods doorgescheurd!

Voorwaar, zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven, vindt hij in u een geweldige gewilde prooi, waar hij dan ook zijn intrek kan nemen.

Niemand waagt het om hem zijn prooi te ontnemen! Dan moet er wel een sterke aan te pas komen, om hem te binden en hem zijn prooi te ontnemen.

Voorwaar, alleen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u werkelijk meer dan overwinnaar.

Satan is niet alwetend, God wel.

Lees voor: Romeinen 8, vers 35 tot en met 39, en Kolossenzen 2, vers 15, en 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8, en Johannes 3, vers 16

Romeinen 8, vers 35 tot en met 39  Hier staat geschreven: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij meer dan overwinnaar!

Wees Zijn beelddrager en laat het zien! Zing: O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Mocht u het liedje niet kennen, dan ga ik het u nu leren…

O, hoe wonderbaar is Jezus’ bloed,
o, hoe wonderbaar is Jezus’ bloed.
De duivelse macht is verbroken door zijn kracht.
O, hoe wonderbaar is Jezus’ bloed.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com