DutchVideo 2023

De verwerping in de laatste dagen

Hoor aandachtig en neem deze boodschap zeer serieus en deel het met anderen!

Gepubliceerd op 29 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Simira, en ben een bode engel Gods.

Hoor aandachtig en neem deze boodschap zeer serieus en deel het met anderen!

Marcus 6, vers 3 en vers 5 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? “Voorwaar, velen verdraaiden de waarheid met leugens en kwaadsprekerijen en zeiden:” En behoren zijn zusters hier niet bij ons?
En zij namen aanstoot aan Hem. En Hij kon daar geen enkele kracht doen…tot zover.

Voorwaar, velen werden bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus weggetrokken en verleid door satan!
En evenzo komen vele gelijkenissen overeen met de twee ware, getrouwe Profeten Gods in deze einde der dagen.

En lees verder in vers 4 En “Yeshua,” Jezus zeide tot hen, “die velen verloren hebben laten gaan”: Een “ware” Profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd.
En vers 6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof “en wandel.”

Voorwaar, ook de HERE en evenzo u, Profeet Benjamin en Theresa, houden zich gewoon in, totdat de dienst is voltooid.

Marcus 7, vers 6 tot en met 9 Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden.
En vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.
En Marcus 8, vers 12 En Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” diep zuchtend in zijn geest “en teleurgesteld in mensen”, zeide: Waartoe begeert dit “aanstotende” geslacht een teken? Voorwaar, Ik, “Yeshua,” zeg u: Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden!

Voorwaar, zo spreekt de HERE, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Word een trouwe steuner zodat de nuttige onkosten door kunnen lopen. Maar bid vooral voor iedereen die zich inzetten in de bediening en die vervolgd worden om Mijnentwil.

Marcus 14, vers 37 En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte één uur te waken?
En vers 42 Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.

Voorwaar, wanneer de HERE zijn discipelen het hardst nodig heeft, gebeurt dit vaak.

Marcus 14, vers 50 En zij lieten Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen” alleen en vluchtten allen “weg wanneer er moeilijkheden waren”.
En Lucas 9, vers 23 Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.

Voorwaar, Mijn geliefde, geheiligde Profeten;
Wie naar u hoort, hoort naar Mij, “Yeshua HaMashiach”; en “voorwaar, Ik, de HERE zeg u met klare taal, dat” wie u verwerpt “en Mijn opgebouwde werken”, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft “en evenzo Mijn uitgezonden Profeten”. Lucas 10, vers 16

Voorwaar, ik zeg tegen u, die luistert, let op!

Lucas 10, vers 26 tot en met 28 En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.

Voorwaar, als er één lijdt, lijdt men allemaal, maar Ik, Yeshua HaMashiach het meest!

Johannes 15, vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen…tot zover.

Tot slot, wederom zeg Ik, Yeshua HaMashiach, tot u: Steun Mijn werk.

Johannes 15, vers 13 tot en met 15 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 12 en 13 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com