DutchVideo 2013

De verloren zoon in de moderne tijd!

18-03-2013  BOODSCHAP GODS ‘DE VERLOREN ZOON IN DE MODERNE TIJD’ WERD OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS, WOORD VOOR WOORD, EN OPGESCHREVEN IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH!

Gepubliceerd op 18 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

moderne verloren zoon

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Charia, Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Luister aandachtig. Ik spreek in beeldspraak.

Er was eens een vader in Israël, die had twee zonen, Simeon en Sabidan.

Sabidan, de jongste, klaagde telkens, en wou nog zo graag genieten van het leven. Sabidan zei, “Als ik moet wachten dat u sterft, moet ik nog lang wachten op mijn erfenis en mijn bezit, waarop ik recht heb. Het is beter, dat u nu een deel van uw bezit nu geeft, dan dat Simeon en ik, Sabidan, er om vechten.”

Zo verdeelde de vader zijn bezit over zijn twee zonen.

De jongste, Sabidan, reisde naar Amerika.

Daar leidde hij een losbandig leven.

Openbaring 14, vers 8, en Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Lees dit voor. Ik begin met

Openbaring 14, vers 8  Hier staat geschreven: En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.

Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

De bode engel Gods sprak verder,

Zo leefde de jongste een leven, en deed alles wat God verboden had: drugs, seks en rock-‘n-roll.

Sabidan keek zijn ogen uit, wat had de wereld niet te bieden! Zo verkwiste hij al zijn geld, zelfs met gokken.

Sabidan had al zijn geld opgemaakt. Nergens was werk voor hem.

Dagen had Sabidan niet eens meer gegeten. Bij een boerderij, na lang aandringen, werkte Sabidan daar op het land om varkens te hoeden. Wat had Sabidan toch een honger! Hij zou zó zijn maag willen vullen.

Sabidan kwam tot bezinning en wat was hij dom geweest!

Hij dacht aan zijn vader; daar was altijd eten en warmte en liefde in overvloed.

“Ik heb zo’n spijt! Ik ga terug. Ik zal moeten bekennen en mijn zonden moeten opbiechten. Vader, wat heb ik toch gedaan! Ik schaam mij zeer diep. Ik zal elke schuld terugbetalen. Ik verdien niet eens meer uw zoon genoemd te worden”.

Sabidan schreef een brief en vertelde alles… ‘Ik heb iets geld voor de reis, moest daar lang voor werken. Behandel mij als een knecht. Ik wil bij u zijn. Hang een witte doek in de boom. Zie ik er geen, zal ik uw huis voorbijgaan’.

Na een lange reis weer terug naar huis, zag hij dat alle bomen vol waren met witte doeken.

De vader liep snel zijn liefhebbende zoon tegemoet. Hij sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei, “Vader, vergeef mij! Wat ik heb gedaan, was tegen de wil van de hemel en Gods geboden in. Ik verdien niet langer om uw zoon genoemd te worden”.

De vader zei tegen zijn knechten, “Vlug! Haal het beste gewaad, en trek het hem aan. Hier, steek deze ring aan zijn vinger, en geef hem van het beste! We gaan nu eten, feestvieren!” De vader zei, “Mijn zoon was dood, maar hij leeft weer! Ik was hem kwijt!”

De oudste broer, Simeon, was op weg naar huis.

Hij keek zijn ogen uit, en zag en hoorde muziek en dansen… “Wat is er aan de hand?” vroeg zijn broer aan één van de knechten.

“Uw broer, de jongste, is terug!”

Lukas 15, vers 27 tot en met 32, en Johannes 8, vers 12, en Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Ik begin met

Lukas 15, vers 27 tot en met 32  Hier staat geschreven: Deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Bid voor de verlorenen!

Kom naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus; Hij ziet uit naar u! Geef uw hart aan Hem.

Dit verhaal was gelijk aan Lukas 15, sprak de bode engel Gods.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com