DutchVideo 2013

De uitzending naar Chabolas! (in Spanje)

DE OUDERS VAN REAGINA WAREN SPAANSE CHRISTENEN, DIE TIJDENS EEN STRAATEVANGELISATIE JEZUS CHRISTUS LEERDEN KENNEN ALS HUN VERLOSSER EN MIDDELAAR! ZIJ VERONGELUKTEN, HUN DOCHTERTJE VAN 3 JAAR DWAALDE AF!

Gepubliceerd op 2 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

sloppenwijk Spanje

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 december 2013 bracht de bode engel, Rafaël, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, ik, Rafaël, werd met een bijzondere opdracht naar Chabolas in Spanje uitgezonden.

Ik kwam terecht in een sloopwijk, die een ware ghetto is; honderden zigeuners bevinden zich daar. Men discrimineert het zigeunervolk. In Spanje moet men niet zeggen: “Ik ben een reiziger, een zigeuner”, want dan wordt men meteen gezien als een crimineel of mishandeld. Zigeuners moeten zelfs zoveel moeite doen, om hun kinderen op een school te krijgen. Telkens stuiten ze tegen protesten aan.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en ik was op zoek naar Reagina. Ik liep daar als mens en ik dacht: ‘Wie is nu crimineel, als men het zigeunervolk geen kansen geeft en discrimineert?’

De taal Caló en de zigeuners worden met uitsterven bedreigd!

Lees voor: Mattheüs 7, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, ook dit volk wil het beste voor elkaar.

Yeshua HaMashiach bracht mij bij een gevaarlijk slooppand, waar dit zigeunermeisje op de bank lag te slapen onder een afdak.

De ouders van Reagina waren Spaanse zigeuners, die tijdens een straatevangelisatie de Here Jezus Christus leerden kennen, en zij verongelukten en lieten hun 3-jarige dochter achter, die soms wat eten kreeg uit haar omgeving, en zo alleen opgroeide.

Ik zelf was ook gekleed als één van hen en dacht aan deze woorden:

Mattheüs 10, vers 9 tot en met 14  Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek. Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.

Ik zei heel vriendelijk, Olá, Shalom, Reagina!

Verschrikt sprong ze opeens verwilderd op, vol Spaans temperament, en greep naar een stok naast zich, en wou mij daarmee slaan! Daarom besloot ik toen maar snel, om haar te laten zien, wie ik werkelijk was. Ze riep, “Help, heilige moeder Maria!”

Stop! zei ik. Maria was zoals u, geen heilige maar een mens! Ze was net als u, niet goddelijk of volmaakt.

Lukas 1, vers 30 tot en met 31  En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.

En vers 28 en 29  En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.

En vers 35  En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

Voorwaar, dat de Heilige Geest van de Allerhoogste over haar kwam, betekent niet dat men dan ook goddelijk is, sprak de bode engel Gods.

“U bent een engel!” riep het meisje uit.

Nee, sprak de bode engel Gods, ook mij moet gij niet aanbidden. Sta meteen op!

Jakobus 5, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

Kolossenzen 2, vers 18  Hier staat geschreven: Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

Het meisje zei en vroeg, “Maar ik dacht dat een engel, en Maria als de moeder, bidt en mijn gebed tot God brengt, toch?”

De bode engel Gods antwoordde:

Johannes 12, vers 38 tot en met 40  Opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En vers 10  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.

Reagina wees naar haar Mariabeeldje, pakte het en gaf het mij, en zei: “Dit geef ik u cadeau!”

Wat moet ik nu daarmee, Reagina? Want zo staat geschreven in:

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God.

Exodus 20, vers 4 en 5  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

En ook staat er in Johannes 4, vers 23 tot en met 24 geschreven: Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Het meisje zei, “Ik sla het meteen kapot!”

“Hoe heet u?” vroeg ze.

Rafaël.

“Kwam u om mij dit te vertellen?”

Ja, Reagina, maar…

“En mijn ziekte dan?” vroeg het meisje.

Is jouw redding niet veel belangrijker?

Ik, Rafaël, vertelde haar over Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en zei haar:

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak,

Samen hebben wij gebeden, en ze nam Jezus Christus als haar ware Verlosser en Bemiddelaar aan.

En ik zei haar, Deze nacht zul jij bij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijn, bij jouw mama en papa.

“Echt?” riep ze blij uit!

Ja echt, zei ik, maar heb jij nog een wens, Reagina?

“Ja, dat ik een ijsje krijg!”

Door Gods kracht en wil werd het slooppand van de binnenkant onmiddellijk veranderd in een ijssalon, en samen aten we smakelijk een ijsje op. En ik zei hierna, Ik moet weer gaan, adiós! Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com