DutchVideo 2021

De uitdrukking van de rechtvaardigen

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op Uw paden zal ik letten. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Psalm 119:14-15 & Psalm 116:8

Gepubliceerd op 4 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, hoor aandachtig!
De rechtvaardigen zullen de poorten der gerechtigheid binnengaan.

Psalm 118, vers 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.
En vers 26 tot en met 29 Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN; wij zegenen u uit het huis des HEREN. De HERE is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen. Looft de HERE, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
En Psalm 116, vers 8 Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot.
En Psalm 119, vers 14 en 15 In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.
En Psalm 122, vers 1 Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des HEREN gaan.
En Psalm 123, verse 1 Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont.
En Psalm 134, vers 2 Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Psalm 147, vers 5 Groot is onze HERE en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt.
En Psalm 148, vers 4 Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel.
En Psalm 150, vers 4 Looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit.
En vers 6 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja.
En Klaagliederen 3, vers 25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.
En Mattheüs 13, vers 51 Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.
En Spreuken 14, vers 26 In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.
En Romeinen 8, vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com