DutchVideo 2023

De twee serafijnen zullen daar krachtig staan met de Heer in hun midden!

Serafia brengt wederom info over de twee getuigen, de twee serafijnen, onder andere.

Gepubliceerd op 21 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik, Serafia, begroet u, geliefden des Heren, in de almachtige Naam boven alle namen, de Naam van de Levende en Opgestane Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Terwijl u, Profeet Benjamin, aan de tafel zat bij Avontura bracht ik u deze woorden over die getrouw en waarachtig zijn.
Zo getuigt de Almachtige God, JHWH dat de Bijbel niet compleet is gemaakt zoals het eigenlijk wel zou moeten zijn. Vanwege de hokjesdenkers en haters is veel verborgen gehouden door de eeuwen heen tot nu toe, ook vanwege dat het bovennatuurlijke van de Here JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, velen echt hun verstand te boven zou gaan. Daarom is het weggelaten en ook weggelegd voor in de hemel en om het daar terug te kunnen zien als men wil.

Voorwaar, het is misschien ook niet te begrijpen en dat hoeft ook niet, maar het is wel waar en het is ook reeds ooit geopenbaard in een eerdere boodschap…
die ik mocht brengen, die ging over dat God een krachtige serafijn, die er vanaf den beginne reeds was, met zes vleugels, met vele ogen heeft en een breder gezichtsveld heeft dan die van een normaal mens, naar hier, de aarde gezonden heeft om Zijn wil te doen in deze eindtijd. Die gezonden serafijn beheerst ook alle gevechtskunsten meer nog dan van de aarde en wel door alle eeuwen heen. Toch op de aarde is hij eenvoudig en geeft in alles God de glorie en eer, ondanks wat men ook van hem denkt en zegt. De Heer weet wel beter! Zij werken en doen Gods werk in Gods bediening in de Evangelicalendtimemachine.com. Amen!

Psalm 103, vers 20 en 21 Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Here, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengen.

Ook is er een krachtige serafijnse warriorvrouw, die kan overschakelen in de hemel naar één van de ogen van de vleugels, zoals hij.
De vleugels hebben erg veel weg van een prachtige pauw. Hij en zij kunnen zo alles om zich heen waarnemen in de hemel. Zij dienen de geweldige Almachtige God in alles. Ook nu op aarde leren zij in ‘deze cursus’ de mensen echt goed kennen, hoe de mensen werkelijk zijn en gemeen kunnen worden onder de invloed van de vijanden, de boze geesten, die ook in de zogenaamde christenen zijn. Zij hebben het in het vleselijke lichaam best zwaar, vanwege de boze geesten in de mensen die hen haten, maar gelukkig zijn zij in de hemel zeer geliefd, waar iedereen de werkelijkheid kan zien van deze twee krachtige serafijnen, de uitvoerders van Gods wil.

Hebreeën 1, vers 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

Voorwaar, ook na de Opname zullen ze teruggezonden worden als de Twee Getuigen, en zeer krachtig gaan optreden op de aarde met hun derde persoon in hun midden die de Here JHWH zelf is, die zij zien en horen, die met hen zal staan en echt in alles gaat helpen, zonder dat de mensen Hem zien.
Zoals deze serafijnen in de hemel met de kennis van God het dichtste bij God staan bij Gods troon, zo staan zij ook het dichtste bij God als de Twee Getuigen, die velen nu al haten en hierdoor hun eigen ondergang reeds bewerken.
De Twee Getuigen zullen aan de Joden het Evangelie verkondigen en hen laten weten dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus hun verwachte Messias is, die zeer spoedig zou komen met macht en kracht, en niet die man, de antichrist, waar hij op die tijd ook zit in de derde tempel!

Openbaring 14, vers 6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie.
En Psalm 147, vers 19 Hij heeft Jakob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen.
En Psalm 104, vers 4 Hij maakt de winden tot zijn boden, laaiend vuur tot zijn dienaren.

Voorwaar, mijn naam is Serafia, en ben een bode engel Gods.
Ik kwam op sommige details terug om u wakker te schudden. Zo zijn er ook enkele bode engelen en serafijnen naar de aarde gebracht om Gods plannen uit te voeren als mens, en ook om te ervaren wat het is om mens te zijn! Het doel van zowel de cherubijnen als de serafijnen is om God te dienen in de hemel zowel op de aarde, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te eren in alles en te verheerlijken en Hem te verhogen. De serafijnen voegen zich ook vaak bij de cherubijnen om God groot te maken in hun voortdurende lof en aanbidding aan God.

Openbaring 5, vers 11 en 12 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com