DutchVideo 2023

De Twee Getuigen zullen op Gods bevel hun vijanden wegblazen met vuur!

De twee getuigen zullen voor Gods troon staan en rondom; duizenden en tienduizenden toeschouwende engelen, en alle aanwezige vijandige tegenwerkers van Gods profeten, zullen op Gods bevel, door Zijn adem via de twee getuigen verteerd worden. En verder, in deze boodschap ook een korte maar dringende oproep aan Israël!

Gepubliceerd op 29 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren!
Mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Prediker 3, vers 14 tot en met 17 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts: daar heerste het onrecht; en de plaats der gerechtigheid: daar heerste het onrecht. Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd.
En Prediker 4, vers 5 De dwaas slaat zijn armen over elkander en verteert zichzelf.

Voorwaar, bedenk dit dat een zogenaamde christen ook een goddeloze kan zijn.

Prediker 4, vers 17 Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers, naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet, dat zij kwaad doen.
En Prediker 9, vers 1 en 2 Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt. Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze…tot zover.

Voorwaar, met betrekking tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, of een bode engel Gods of de Twee Getuigen waar reeds lang geleden over geopenbaard is, vallen zij onder de hemelse, kadosh, heilige wetten en de geboden des Hemels, die anders zijn dan die van de aarde.
Alleen een blinde, ongehoorzame, goddeloze farizeeër of Schriftgeleerde of een zogenaamde ongelovige christen die de Heilige Geest niet heeft begrijpt dit niet, en hieraan herkent men dus wie uit God is!

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Voorwaar, maar wat betreft u die goddeloos bent;

Mattheüs 15, vers 6 tot en met 9 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Voorwaar, er zijn zovele hooggeplaatste en beroemde mensen maar aan de zachtmoedigen onthult Hij Zijn geheimen.
Als u geen geestelijke ogen hebt ontbreekt u het licht!

Psalm 140, vers 4 Zij hebben hun tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen.

Voorwaar, wat betreft de Twee Getuigen het volgende;

Mattheüs 19, vers 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. “Alleen de satan haat hen!” Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Voorwaar, maar een kwaadspreker of een roddelaar zal onder het lot en de geboden vallen van de hel!
Dit is profetisch!

Mattheüs 23, vers 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?
En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap, ‘De Twee Getuigen vallen onder de Hemelse wetten’.
Voorwaar, zij zijn uit God! Maar uit wie zijt gij?

Voorwaar, wie de Heer en Zijn Twee Getuigen hebben tegengewerkt, zullen oog in oog voor hen komen te staan, voor de troon Gods met duizenden en tienduizenden engelen daaromheen.
En de Heer zal zeggen tegen de Twee Getuigen: “Deze waren zogenaamde christenen, die u beschuldigden, veroordeelden en tegenwerkten. Open uw mond!”
En dan zal er een enorme vuur en hitte uit de mond van de Twee Getuigen komen, die hun vijanden zal doen verteren!

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. Amen!

Tot slot, hoor Israël!; zie, het komt!
Wees er klaar voor, want de tijd is zeer nabij! Ik kom spoedig!, zo spreekt de Here, de Koning Israëls.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com