DutchVideo 2022

De Twee Getuigen zullen de woorden Gods spreken

Zo zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Maar gij, de Twee Getuigen, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn zoals satan; doof, eigenwijs, trots, ongeestelijk en weerspannig.

Gepubliceerd op 17 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige God van al wat leeft, de Koning der koningen.

Voorwaar,

Ezechiël 2, vers 1 en 2 Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak.
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, zo zegt de Almachtige Here:

Ezechiël 2, vers 5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.
En vers 6 vanaf: wees niet bevreesd voor hun woorden “noch voor hun geroddel en leugens” noch beangst voor hun blik, want “zij zullen waarachtig veroordeeld worden en in het vuur geworpen worden”, zij zijn een “onheilig” weerspannig geslacht.
En Ezechiël 2, vers 7 Maar gij, “de Twee Getuigen”, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn “zoals satan; doof, eigenwijs, trots, ongeestelijk en” weerspannig.
En vers 9 Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol.
En Ezechiël 3, vers 8 tot en met 10 Zie, Ik maak uw gezicht even hard als het hunne, en uw voorhoofd even hard als het hunne. Als diamant, harder dan steen, maak Ik uw voorhoofd; vrees hen dan niet en wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht. Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren.

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods.

Ezechiël 3, vers 12 Toen hief de “Kadosh, Heilige” Geest mij op, “de Twee Getuigen” en ik hoorde achter mij het geluid van een “krachtig en” geweldig gedruis “en de Twee Getuigen Gods riepen”, geprezen zij de heerlijkheid des HEREN in zijn “kadosh, heilige” woonplaats. Amen!

Deze boodschap is profetisch!

Openbaring 22, vers 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com