DutchVideo 2019

De Twee Getuigen vallen onder de Hemelse wetten

De Twee Getuigen zijn reeds onder u in het vlees. Tezamen met alle engelen Gods, vallen zij echter niet onder de wetten en regels van de Aarde, van de mensen! En wie hen veroordeelt, zal zijn of haar straf ondervinden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 september 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Supisadda, en ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, geliefden des Heren, hoor aandachtig!
Zoals er vele wetten en regels zijn op de Aarde, die men als mens moet gehoorzamen, zo zijn er dus in de Hemel ook wetten en regels, die niet te vergelijken zijn met die op de Aarde. Toch is er maar één Koning der koningen, en Rechter van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Jakobus 4, vers 12  Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?

Mattheüs 23, vers 28  Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
En Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Adonai, Elohím, Tz’va’ot, onze God, de Here der heerscharen, Asher Hayah, die was en die is, V’hoveh V’yavo, en die komt, Immanuël!
Voorwaar, de engelen en de overige wezens, dieren en oudsten, en de Twee Getuigen, de twee machtige engelen des Heren, vallen niet onder de wetten en regels van de Aarde, van de mensen!

Openbaring 5, vers 11 tot en met 14  En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.

Voorwaar!
Ook al zijn de Twee Getuigen bij elkaar gebracht, vanwege dat zij in de Hemel ook als man en vrouw waren en verbonden met elkaar, en gezag hadden over vele, vele warriors, engelen, legers, en strijders, en hen inzetten tegen de overheden, in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn zij reeds onder u in het vlees. Voorwaar, en hoewel ze nu op de Aarde in het vlees zijn, is het niet zo makkelijk als in de Hemel!

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Voorwaar, wie hen veroordeelt, zal zijn of haar straf ondervinden en in de poel des vuurs geworpen worden, tezamen met alle roddelaars en kwaadsprekers!

Openbaring 19, vers 21  En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. “Amen! 

Voorwaar, de Twee Getuigen vallen onder de Hemelse wetten, tezamen met alle engelen Gods.
Zij dienen God, en hebben elkaar ook erg lief als man en vrouw.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com