DutchVideo 2017

De Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, zijn in Joodse stijl getrouwd

De hemelse profetie, het Joodse huwelijk van de Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, werd onlangs vervuld! De Heer Yeshua HaMashiach openbaart dit zelf aan de wereld via deze boodschap. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op dinsdag 5 september 2017 bracht de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, Zijn boodschap over aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik ben het, uw Rabboeni, JHWH, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai.

Voorwaar, geliefden, wie een oor en een hart heeft, die hore wat Ik u te zeggen heb.
Voorwaar, voorwaar, Ik ben wie Ik ben en verzegel Mijn hemelse profetie niet. Want deze woorden zijn reeds geopenbaard en getrouw en geheiligd! In de Hemel waren de Twee Getuigen reeds verbonden, en het zegel is nu weggenomen van deze hemelse profetie. En alle engelen verheugen zich!

Want op zondag 3 september 2017 zijn de Twee Getuigen, Profetes Theresa en Profeet Benjamin, op z’n Joods getrouwd.
Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond op de Zon met tienduizenden maal tienduizenden engelen, dit huwelijk op de Aarde te aanschouwen. En Mijn aanwezigheid en glorie was sterk aanwezig.

Voorwaar, steun de Twee Getuigen, en zegen hen en ondersteun hen!
Zalig zijt gij, en verheugt u. Ik, Yeshua, vraag uw medewerking. Al worden de Twee Getuigen nog zó gehaat en tegengewerkt op de Aarde, zij behoren Mij toe, en zullen de Bijbelse profetie op de Aarde vervullen en u, Israël, toespreken! Heb respect voor Profetes Theresa en Profeet Benjamin. Zegt: “Halleluja!” want de tijd is nabij.

Voorwaar, wie Mijn getuigen tegenwerkt, wordt gestraft.
Ik ben Kadosh! En vanuit Mijn troon stijgt Mijn kracht uit en Mijn stem. Voorwaar, kijk niet naar wat gij voor ogen hebt! Denk aan de boodschap van 4 september 2017. Heb vertrouwen, en wees een warrior en een pilaar, een rots, een steun voor de grootste en belangrijkste missie ooit op de Aarde, voor Mijn glorie, aan de Twee Getuigen!

Ze zullen, voordat alles Bijbels vervuld wordt, velen terechtwijzen op de Aarde.
Zij hebben de macht, om de toegang van de Hemel voor de kwaadsprekers en ongelovigen te sluiten, voor eeuwig! Ze zijn Mijn gezalfden en geheiligd in Mijn heilige naam, uw Rabboeni, JHWH, Jezus Christus, hun en uw Koning der koningen. Wie Mijn heilige dienaren niet serieus neemt, kan zich aansluiten bij diegene, die achterblijft op de Aarde. Maar wie hen zegent en helpt, heeft Mij welkom geheten en gezegend! Voorwaar, deze boodschap is getrouw. Verheugt u, zoals de engelen in de Hemel, en volg de boodschappen in de Evangelicalendtimemachine.com!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Mijn geliefde, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com