DutchVideo 2020

De toekomende wereld is onderworpen aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, bekeert u en vernietigt al uw afgoden en engelen beeldjes, of u wordt vernietigd en in de hel geworpen! Aanbid alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 1 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de vroegte op 29 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesion, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.”
En vers 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen…tot zover.

Voorwaar,

Hebreeën 2, vers 2 tot en met 4 Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.
En Hebreeën 2, vers 7 Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond.

Voorwaar, zo velen hebben geen geloof maar wel gelooft men en engelen.

Hebreeën 13, vers 2 en 3 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.
En Hebreeën 2, vers 9 Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.

Voorwaar, aanbid alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Hebreeën 1, vers 3 tot met 8 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.
En vers 13 en 14 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: “Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten?” Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
En Hebreeën 2, vers 5 Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen.

Voorwaar, wie engelen aanbidden en vereren, zullen voor eeuwig verloren gaan!
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Een reddende engel!’. Die kunt u vinden via de zoekbalk. Voorwaar, bekeert u en vernietigt al uw afgoden en engelen beeldjes, of uw afgoden en engelen verering zal ertoe leiden dat u vernietigt word en in de hel geworpen word!

Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt!
Degene die ermee door wil gaan en niet zich wil bekeren van engelen verering en afgodsbeelden, o.a., zullen veroordeeld worden. Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de enige Uitweg en Redding!

Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 22, vers 8 en 9 En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: “Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de Profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!”

Voorwaar, hoewel en engelen naar Profeet Benjamin Cousijnsen komen,
hij aanbid en buigt alleen maar voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Doe dat even zo! Hij geef alleen maar alles door.

En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En vers 18 Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com