DutchVideo 2015

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen!

Boodschap Gods: Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen! Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, en Johannes de Doper en de discipelen van Jezus verkondigden dit al 2000 jaar geleden! U zult in deze boodschap Gods, als u goed leest en/of luistert, ook de diepere betekenis begrijpen van de woorden: ‘het Koninkrijk komt!’

Gepubliceerd op 22 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

revealing Kingdom of God

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 22 juli 2015 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes de Doper predikte: 

Mattheüs 3, vers 1 en vers 2  In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

En ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, uw Heer, zei ook:

Mattheüs 4, vers 17  Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Voorwaar, mijn naam is Berlisa en ben een bode engel Gods.
En ook wij zeggen: Bekeert u! En ook Gods ware, eenvoudige, geliefde Profeet des hemels, Benjamin Cousijnsen, zegt u: “Bekeert u!”

Markus 1, vers 15  Een Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Voorwaar!
Om het Koninkrijk Gods te ontvangen, dat nabijgekomen is, en te ervaren, moeten eerst de zonden – uw overtredingen – met berouw beleden worden. Vraag om vergeving; hiermee maakt u de weg vrij!

1 Petrus 2, vers 1 tot en met 4  Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf Zijn eigen leven, en deed zelfs afstand van de troon des hemels, en droeg de straf, die u verdiende, vanwege de zonde, om u te redden!
Dit toont aan dat u waardevol bent voor Hem. Begin elke dag tijd met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door te brengen, en luistert naar de boodschappen Gods, via EvangelicalEndtimemachine.com

Voorwaar!
Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei dat het Koninkrijk Gods nabijgekomen is, bedoelde Hij niet dat er nog eens 2.000 jaar gewacht moest worden, om dat Koningschap te zien komen. Voorwaar, het was onder handbereik gekomen!

Lukas 17, vers 21  Ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.

Voorwaar!
Het Koninkrijk komt, wanneer u komt, en dat u uw hart opent voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van de levende God!

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com