Donatie/TiendenDutchVideo 2013

De tienden!

25-03-2013  DE HERE SPREEKT OVER DE TIENDEN IN DEZE BOODSCHAP, DIE RECHTSTREEKS VIA DE BODE ENGEL GODS GEBRACHT WERD, VAN DE HEER ZELF! IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS BRACHTEN ZIJ DEZE BOODSCHAP!

Gepubliceerd op 26 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

tienden, giften - God heeft de blijmoedige gever lief

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Charia, Profeet Benjamin Cousijnsen, en ben een bode engel Gods.

Geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ook u, luister aandachtig en ontdek dat de Heilige Geest u zal aanraken, terwijl gij deze boodschap overdenkt.
Yeshua zag eens een arme weduwe…

Lukas 21, vers 1 tot en met 4, en Handelingen 4, vers 33 tot en met 34  Lees dit voor.
In Lukas 21, vers 1 tot en met 4 staat geschreven: Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen.
Handelingen 4, vers 33 tot en met 34  Hier staat geschreven: En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen.

Ik vertel u uit Handelingen 5, vers 1 tot en met 2, sprak de bode engel Gods: En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen.

Jesaja 63, vers 10  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.
De bode engel Gods sprak verder,

Handelingen 5, vers 3 tot en met 4  Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? “Laat uw belofte ja zijn, en uw nee, nee, tegen de Heilige Geest”, zei de bode engel Gods. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
De bode engel Gods sprak verder,

Handelingen 5, vers 5 tot en met 6  En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit en begroeven hem.

Efeziërs 4, vers 30  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Handelingen 5, vers 7 tot en met 9  En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen.

Maleachi 3, vers 7 tot en met 10, en Handelingen 5, vers 10 tot en met 11  Lees dit voor.
Maleachi 3, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
Handelingen 5, vers 10 tot en met 11  Hier staat geschreven: En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wie leugens uitblaast, zal omkomen!

Mattheüs 6, vers 3 en 4  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, bedroef de Heilige Geest niet!

Johannes 16, vers 29  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zijn discipelen zeiden: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, zonder beeldspraak te gebruiken.

De bode engel Gods sprak verder, Geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, Maranatha, Emanuel!

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com