DutchVideo 2021

De tien maagden in de eindtijd

Zo spreekt de Here tot u, die hore, in beeldspraak in gelijkenis dat vergeleken kan worden met de tien maagden, die hun lampen namen en er op uittrokken. Overdenk deze boodschap heel goed.

Gepubliceerd op 21 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods, die tot u spreekt in de Naam van de Koning der koningen.

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u, die hore, in beeldspraak in gelijkenis dat vergeleken kan worden met de tien maagden, die hun lampen namen en er op uittrokken.
Ook wat de Here u nu vertelt zal een openbaring voor u zijn.

De dwazen hadden over de Bruidegom gehoord, maar deden er niets mee.
Natuurlijk hadden ze hun lampen ietsjes gevuld, een bodempje vol. Hoewel ze wederomgeboren, waren ze ook nog ééns slaperig en eigenwijs en beter wetend. Ze namen de raad van de wijzen niet aan en namen toch de vaccinatie. Dit zijn nu dan onder andere de tekenen van de laatste uren, voordat de Bruidegom, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt.

Prijs de Heer!
Gelukkig de wijzen hadden ook over de boodschappen Gods gehoord via Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. En namen de vaccinatie van satan niet aan en zij namen de boodschappen Gods wel serieus en maakten op tijd de kruiken van hun lampen goed vol tot boven aan en waren klaar om de Bruidegom te ontmoeten. Terwijl de Bruidegom het juiste moment gekozen had en uitbleef, werden allen – wijzen en dwazen – moe en sliepen in, en midden in de nacht klonk een geroep vooraf, een luide bazuingeschal.
Men riep: “De Bruidegom, zie, ongevaccineerden, ga uit Hem tegenmoet!”
Toen stonden al die wijzen op die hun lampen goed gevuld hadden.
Toen ze op weg waren, zeiden de dwazen onderweg tot de wijzen: “Help! Onze lampen gaan bijna uit. Hadden wij ook maar geluisterd. Geef ons van uw olie!”
Maar de wijzen zouden geen wijzen zijn, als ze dat wel deden. Zij zouden dan verloren gaan.
Ze zeiden: “Nee! Er mocht niet genoeg voor ons en u zijn trouwens u bent gevaccineerd! Wij hadden u nog zo gewaarschuwd maar jullie waren heel erg eigenwijs.”
Doch op het laatste moment ging de vlam uit van de dwazen en ze gingen verloren.

Ja, daar komt de Bruidegom, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Immanuel, de Koning der koningen. Halleluja!
De wijzen die gereed waren, gingen met de Here de bruiloft zaal binnen. Wow! Men keek hun ogen uit en velen hadden tranen van vreugde in hun ogen toen ze dit alles aanschouwden. En de deur voor de dwazen die was gesloten. Tot zover.

Voorwaar, overdenk deze boodschap en wees wijs en niet als die eigenwijze dwazen.

Lucas 13, vers 23 tot en met 28 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.

En Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, wie wijsheid in de wind slaat is dom en gaat verloren.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com