DutchVideo 2020

De tekenen van Zijn Wederkomst

Shalom, kinderen van de Allerhoogste! Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Hoewel velen omkomen door het Coronavirus en de tornado’s en overige rampen, zijn dit de tekenen van het einde, alsook de profetische vervulling, dat de liefde van de meesten zou verkillen.

Gepubliceerd op 13 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 april 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, kinderen van de Allerhoogste! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

Spreuken 14, vers 27  De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 42  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.
Let goed op! Voel het in uw geest, dat de Zoon des mensen spoedig komt.

Voorwaar, hoewel velen omkomen door het Coronavirus en de tornado’s en overige rampen, zijn dit de tekenen van het einde.
De Illuminati drukt de totale overname van de mens door, zoals het overheidsbedrijven inzet om een corona-app te ontwikkelen, om de mensen ervan te voorzien.

Openbaring 13, vers 14 en 15  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

En Mattheüs 24, vers 6 tot en met 9  Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.

Voorwaar, de overigen die nu in leven zijn, voelen al, als men wederom geboren is, dat men zich moet richten op de relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Mattheüs 24, vers 9 en 10  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
En vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Let op!
Het grootste probleem is, dat de liefde zó verkild is en dat men geen genade kan schenken, vanwege dat men niet Rapture ready is.

Mattheüs 24, vers 21 en 22  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Voorwaar, het is waar, deze dagen zijn ingekort!
En het is goed om uzelf te veranderen en te bekeren, zoals Profeet Benjamin Cousijnsen dit ook deed.

Mattheüs 24, vers 44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Voorwaar, wie is verstandig? 

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En vers 9 en 10  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broeder- “en zuster-” liefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.

Ware liefde overwint de duisternis, en brengt u dichter bij de Here, om uw gebeden te zien vervullen.
Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com