DutchVideo 2012

De strijd is gestreden, sta klaar, de Koning komt!

01-06-2012  PROFETISCH: DE ENGEL GODS ROEPT OP TOT BEKERING TOT JESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! ALLES IS REEDS GEREED IN DE HEMEL! DE ONZICHTBARE PLANEET EN VIJAND BEVINDEN ZICH NET BOVEN DE AARDE.

Gepubliceerd op 2 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

planeet.jpg

Volledige weergave:

Hallo allemaal! In de nacht van 1 juni 2012 heb ik dit profetische droomvisioen ontvangen van Jezus Christus, via Zijn engel.

Benjamin, Shalom! Mijn naam was reeds aangekondigd. Het gaat niet om mij, maar om wie ver boven mij staat, Yeshua HaMashiach. Mijn naam is Michaël. Ik neem jou mee, haast u.

Ik stond op uit bed en stond ook meteen in het luchtruim.

Benjamin, sprak Michaël, weet jij het nog wel? Ben-Jamin betekent: ‘zoon van de rechterhand’.

Benjamin, volg mij, volg mij door de ruimte…

Kijk, dit is een blauwe planeet, de naam is Kepler.

“Het lijkt onze planeet wel!” zei ik.

Het is, Benjamin, 2,4 keer groter dan jouw Aarde.

Ik geef jou ook een profetische Bijbeltekst erbij, dat is,

Romeinen 8, vers 24  Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet?

Ze zoeken allemaal naar buitenaards leven, maar wie ze moeten zoeken, die zoeken ze helemaal niet!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Ook beweren ze, dat er helemaal geen contact was.

Benjamin, vele planeten worden aangeroepen, zoals Venus, Mars, Pluto, enzovoorts. Ik zeg u dit,

Efeziërs 6, vers 12 tot 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Ik zeg u, u denkt toch niet dat u dit meemaakt, kinderen van God?

Men zegt: ‘Over 4 miljard jaar zal de Melkweg frontaal botsen met het Andromeda sterrenstelsel’.

Jesaja 14, vers 13 tot 15  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

De tijd is zeer nabij, Jezus Christus, die u ook Yeshua HaMashiach noemt, wacht niet meer 4 miljard jaar.

U zal nog heel raar op uw neus kijken, want Hij komt zeer spoedig!

Openbaring 6, vers 14 tot en met 17  En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? 

Venus, Benjamin, is net zo groot als de Aarde.

“Voor mij lijkt het wel de hel”, zei ik toen ik daarnaar keek.

Als ik zo kijk… er zijn heel veel planeten, die verborgen zijn, omdat ze onzichtbaar zijn, zei de engel Gods. Laat ze maar zoeken! zei hij, ik zeg u dit,

Dit jaar, 2012, is het jaar van de misleiding en de verleiding en de verwarring.

De mens krijgt het zeer zwaar. Daarom zeg ik u, Bekeer u, die luistert. Rampen heb ik u alreeds gestuurd, en nog neemt u geen tijd om tot Mij te komen. Ook riep Ik u bij de naam, maar ook hebt u nu van Mij gehoord.

Christenen, ik zeg u, leg al uw gebondenheden af; luister toch alstublieft.

Ook u daar, kom tot Mij. Laat uw lichaam zo zijn als in de beginne. God laat echt niet met zich spotten! Ik zeg u dit, God zei ook: Laat ons mensen maken naar uw beeld, Genesis 1, vers 27.

Laat uw lichaam juist een tempel zijn van de Heilige Geest, anders bent u gelijk aan deze planeet Venus, vol rook en vuur.

Daarom zeg ik u, Richt u op Jezus Christus!

Mattheüs 13, vers 47 tot 50  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen.

Benjamin, Profeten zijn altijd niet geliefd, dat weet je wel, hè?

Ze zijn bang voor de waarheid, ook al spreek ik ze via jou toe. Velen geloven het niet, wat ik tot u zeg, omdat ze Gods licht totaal niet in zich hebben.

Je moet weer terug, en ik neem van hieruit, Benjamin, afscheid, en zeg nog dit, ook aan degene die luistert:

Het nieuwe boek wordt geopend, Openbaring 23; uw Bijbel is reeds vervuld.

Daarom zeg ik u dit, alles is klaar, zelfs in de lucht en de sterrenhemel is alles gereed, en Hij komt nu zeer spoedig. Hij kan nu komen, zeg ik u, geen ‘spoedig’ meer, want Hij KOMT. Maak u klaar, en wie niet wil horen, die gaat verloren.

Maar ik zeg u alsnog dit, 

Er is een planeet met gevallen engelen, die u willen misleiden op de Aarde!

U ziet ze niet, maar ze zijn onder u. Ze zijn onzichtbaar en komen van de planeet af, net boven de Aarde. Daarom zeg ik u, doe de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden.

Bid ook voor Benjamin en zijn vrouw, en draag hen op in uw gebeden, zeg Ik u. Ik heb hen uitgekozen om tot u te spreken.

In deze laatste dagen spreek Ik nog steeds tot u; neemt u het serieus?

Want alles heb Ik hen echt doorgegeven om u wakker te schudden. Het hemelse leven is ook voor u, maar dan alleen als u Jezus Christus in uw leven aanneemt, en Hem uw zonden laat vergeven. U moet juist uw zonden aan Hem geven, want daarom spreek ik tot u. Want als u uw zonden aan Hem geeft, zal Hij ze kunnen vergeven. Ik spreek tot u, luister goed,

De strijd is gestreden in de hemelse gewesten.

Wees klaar om de Koning der koningen te ontmoeten, want Hij is het waard alle eer en glorie en aanbidding te ontvangen. Verhoog Hem alleen, maar alleen Hij! Hij is het waard alle eer te ontvangen.

Ondertussen was ik alweer op mijn slaapkamer terechtgekomen… daar zat ik opeens op mijn bed. Ik was teruggeplaatst, en de engel, Michaël, zei nog door mij heen: Dienstknecht, schrijf alles op wat ik tot u gesproken heb, maar rust goed uit. Shalom, Benjamin!

Bedankt voor het luisteren, tot ziens

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com