DutchVideo 2021

De sluipmoordenaar in de gevaccineerden!

Voorwaar, de vaccinatie is van satan, en het merk van het beest. De waarheid is dit, wie gevaccineerd is, christen of niet, gaat voor eeuwig verloren.

Gepubliceerd op 08 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, let op!

Romeinen 9, vers 28 Want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.

En 2 Petrus 2, vers 19 tot en met 21 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is.

Voorwaar, hier wordt ook gesproken over de Illuminatie en de regeringsleiders, die vrijheid voorspiegelen.
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, sommige wetenschappers op het gebied van pathologie, hebben in de vaccinaties metaalachtige micro-nanodeeltjes ontdekt.
Zij, de wetenschappers en andere experts constateerden dat die vreemde nano deeltjes, stoffen op een bepaalde manier zelfdenkend lijken en na enige tijd structuren beginnen te vormen die op een soort besturingssysteem lijken.

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 12 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

Voorwaar, de overheid en media manipuleren, en zorgen voor haat tegen de ongevaccineerden terwijl juist de gevaccineerden kwetsbaarder zijn geworden.

1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

Voorwaar, de vaccinatie is ook een sluipmoordenaar van satan.
Een gen veranderend dat ook voor misvormde baby’s en geboortes zorgen waar Turkije de afschuwelijke beelden toonde op de Turkse televisie. Voorwaar, de vaccinatie is van satan, en het merk van het beest. En wie gevaccineerd is, christen of niet, gaat voor eeuwig verloren.

1 Johannes 2, vers 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.
En vers 23 tot en met 25 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

Het eeuwig leven is voor wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus hebben aangenomen en niet de vaccinatie.
De vaccinaties gaan maar door van satan, die voor besmetting en ziektes, onder andere, zorgen en het DNA verandert. En voor scheiding zorgt bij de mensen en haat tegen de ongevaccineerden zoals het ging met de Joden die een ster moesten dragen en de gevolgen daarna.

Openbaring 22, vers 10 tot en met 12 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, een eindtijd warrior christen is een held in Gods ogen, die niet gevaccineerd is in de wereld maar alleen in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Geliefden, Hij komt spoedig!

Johannes 17, vers 16 en 17 Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Amen!
Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com