DutchVideo 2016

De schepping zucht en kreunt onder de straf Gods wegens ongehoorzaamheid!

Voorwaar, Paulus zei: “De schepping is aan haar vruchteloosheid onderworpen”. En zowel alle overstromingen en aardbevingen en tornado’s volgen elkaar op!

Gepubliceerd op 10 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

giant earth crack

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 10 oktober 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de almachtige Koning der koningen, uw Rabboeni, en Heer van het universum, het heelal!
En de gehele schepping valt onder Zijn heerschappij, zowel de Aarde.

Romeinen 8, vers 20  Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft.
Vers 22  Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.
Romeinen 3, vers 17 tot en met 19  En de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God.

Voorwaar, Paulus zei: “De schepping is aan haar vruchteloosheid onderworpen”.
Voorwaar, en zowel alle overstromingen en aardbevingen en tornado’s volgen elkaar op! En de schepping zucht en kreunt onder de straf Gods, wegens ongehoorzaamheid.

Mattheüs 27, vers 45 en 46  En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, onderging de volle vloek van God, toen Hij drie uren in de duisternis zat.

Galaten 3, vers 13 en 14  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
En vers 26, 27 en 28  Want gij zijt allen zonen “en ook dochters” van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.

Voorwaar, mijn naam is Resonic en ben een bode engel Gods.

De straf werd gedragen in liefde.
En toch kreunt de schepping, omdat men niet wil luisteren! Voorwaar, men heeft een grote vloek naar zich toegetrokken!

Galaten 4, vers 9 en 10  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar.

Bekeer u, en val onder de enige bescherming van wat Hij u wil geven: eeuwig leven!
Hij spreidde Zijn armen, en voelde de spijkers, de nagels, en de verstikking en uitputting en de pijn. Weet dit: Hij houdt van u en wil u redden! Volg Zijn weg en belijd uw zonden.

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders “en zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Dien Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook met geheel uw hart! 

Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wie zich niet onderwerpt, is niet beschermd!
En wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com