DutchVideo 2022

De scheiding der geesten is in volle gang

Profetische boodschap Gods: Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Dit zijn de tekenen van het einde der uren!

Gepubliceerd op 2 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren!

Lucas 20, vers 46 Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden.

Voorwaar,

Lucas 21, vers 8 Hij, “JHWH” zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden…tot zover.

Zie dit geestelijk want dit is zeer profetisch.

Lucas 21, vers 10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.

Evenzo betekent dit dat de zogenaamde christenen tegen christenen zullen opstaan.

Mattheüs 10, vers 36 En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Voorwaar, deze zogenaamde christenen zijn zij die in hun eigen ogen christenen zijn, maar in Gods ogen antichristenen zijn.
Jaren terug is er een boodschap gesproken namens de Heer over de scheiding van de geesten met de titel: ‘Er is op dit moment een scheiding der geesten!’

Voorwaar,

2 Korintiërs 11, vers 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.
En vers 13 Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
En vers 31 De God en Vader van onze Here Jezus, geprezen zij Hij in eeuwigheid, weet, dat ik niet lieg.
En 2 Korintiërs 13, vers 3 Gij zoekt nu eenmaal het bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, maar onder u krachtig is.

Voorwaar, als u het allemaal wel weet, zou u zichzelf eerst grondig moeten onderzoeken.

2 Korintiërs 13, vers 4 Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods.

Voorwaar, of het nu een grote of een hele kleine zonde is, zonde is zonde in Gods ogen.
Het is heel erg belangrijk betreft uw zonden, deze onder berouw bij God te brengen, wie u ook bent.

Galaten 2, vers 15 tot en met 21 Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
De Here zelf ontneemt aan Zijn vergeving en genade en kracht niet, wat anderen ook zeggen. Ze zijn gewoon antichristenen met een schijnwandel, die de kracht van het kruis niet hebben begrepen.

Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders “en zusters”, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En vers 17 en 18 Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders “en zusters”! Amen.

Deze boodschap is zowel voor de zusters.

Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Zeg, Halleluja!
Voorwaar, stop met het wijzen naar en het veroordelen van anderen want hiermee laat men weten dat men een antichristenen is en niets van het woord Gods geleerd heeft naar anderen toe.

Colossenzen 3, vers 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com