DutchVideo 2020

Raak Mijn gezalfden niet aan

Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn Profeten geen kwaad. Neem je voor hem in acht, gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in Mijn Naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven. Mijn Naam is in hem. De waarheid is, satan haat u, mij en de gehele mensheid, maar hij haat God nog het allermeest. Lieve mensen, bid daarom in eenheid voor dit werk van de Heer en voor het team, zodat de boodschappen Gods niet worden weerhouden van de mensen. Deel ze waar u maar kunt en zolang u dat nog kunt!

Gepubliceerd op 4 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 juli 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de almachtige, waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

En 2 Samuël 23, vers 2  De Geest des Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Spreuken 12, vers 12  De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht.
Spreuken 14, vers 2  Wie in oprechtheid wandelt, vreest de Here; maar hij “of zij” wiens wegen verkeerd zijn, veracht Hem.
En vers 22  Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede.
Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn “of haar” ogen, maar de Here beproeft de harten.
En Spreuken 25, vers 24  Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.

Voorwaar,

1 Kronieken 16, vers 22  Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen kwaad.

En Exodus 23, vers 21  Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Ezechiël 33, vers 33  Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.

Voorwaar, een Profeet Gods geeft alles door, of het nu goed nieuws is, of slecht nieuws.

Lukas 9, vers 25 tot en met 27  Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem “of haar” zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben.
En Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, de satan haat Gods volk en vooral Zijn Profeten!

Lukas 21, vers 22  Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.
En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, en wie ze ook zijn, luister aandachtig!

Kolossenzen 2, vers 4  Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide.
Vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
En vers 13 tot en met 15  Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft uw verleden en overtredingen waarlijk kwijtgescholden.
Ga niet twijfelen door wat men zegt over u! Zij zullen rekenschap moeten afleggen straks.

Romeinen 12, vers 18 en 19  Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

En wat ook belangrijk is,

Romeinen 14, vers 13 en 14  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Here Jezus, dat niets uit zichzelf onrein is; alleen voor hem “of haar”, die iets onrein acht, is het onrein.
En vers 16  Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Voorwaar,

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
1 Korinthiërs 12, vers 4  Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest.
En 1 Korinthiërs 14, vers 32 en 33  En de geesten der Profeten zijn aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
En 2 Korinthiërs 11, vers 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

Wees standvastig in uw hart en ziel!

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

En Hebreeën 10, vers 23 en 24  Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
En vers 26  Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com