DutchVideo 2021

De rechtvaardigen zullen vertrouwen maar de goddelozen zullen versmachten

Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren. De Here laat de goddeloze niet in leven, maar verschaft recht aan de ellendigen.

Gepubliceerd op 10 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig.

2 Samuël 22, vers 7 Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren
En vers 14 De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.
En 1 Kronieken 16, vers 14 Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde.
En Job 8, vers 20 Zie, God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand.
En Job 9, vers 10 Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal.
En Job 11, vers 18 tot en met 20 Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en als gij rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen; gij zult nederliggen zonder dat iemand u opschrikt, en velen zullen naar uw gunst dingen. Maar de ogen der goddelozen zullen versmachten, elke toevlucht is hun afgesneden, wat zij te verwachten hebben, is het uitblazen van de adem.

En Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de wijsheid aan u getrokken?
En vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, dat in zachtheid tot u kwam?
En Job 22, vers 22 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw hart.
En vers 27 Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren, en gij zult Hem uw geloften betalen.
En Job 23, vers 10 tot en met 12 Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen; het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
En Job 36, vers 6 Hij laat de goddeloze niet in leven, maar verschaft recht aan de ellendigen.
En vers 12 Maar, indien zij niet horen, dan komen zij om door de spies en geven de geest in onverstand.
En vers 22 en 23 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan?

En Job 37, vers 2 tot en met 5 Hoort, hoort het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij laat die los onder de ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet.

En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
En Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.
En Psalm 20, vers 3 tot en met 6 Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de HERE vervulle al uw begeerten.

En Psalm 21, vers 4 Want Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd.
En vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets.
En Psalm 25, vers 15 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net.
En vers 18 Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al mijn zonden.
En vers 20 Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik.
En Psalm 26, vers 3 Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.

En Psalm 28, vers 6 en 7 Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 31, vers 23 tot en met 25 Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.

En Psalm 33, vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.

En Psalm 37, vers 12 en 13 De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt.
En vers 16 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen.
En vers 28 Want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.

En Psalm 91, vers 4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
En vers 13 en 14 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com