DutchVideo 2015

De put des afgronds!

Openbarende boodschap Gods over de LHC, ook de Large Hadron Collider genoemd, de ondergrondse deeltjesversneller!

Gepubliceerd op 23 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Large Hadron Collider

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende openbarende, waarschuwende boodschap van God werd woord voor woord overgebracht door een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, op 23 maart 2015.

Shalom, Gods geliefde! Word wakker! Ik ben het, Michaël. Ik ben op verzoek naar u uitgezonden in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de enige Zoon van God.
Benjamin antwoordde vanuit zijn slaap: “Ik hoor u wel. Ik eet eerst mijn gegrilde garnaalspiesjes met salade op”.
Benjamin, word wakker! riep de engel Gods.
“Ik slaap nog half, maar ik hoor u wel.”
Het is je geraden, smullerd! zei de engel Gods. Kom, volg mij.
Ik vroeg: “Waar gaan we naartoe?”

De bode engel Gods zei: Voorwaar, we gaan naar Genève, Zwitserland!
“Okee”, antwoordde Benjamin. Samen liepen we de trap af en gingen naar buiten.
Voorwaar, neem vijf meter afstand, zodat gij niet tegen mij aanbotst. Gij wordt vanzelf meegetrokken, zoals altijd… En daar gingen wij.

Ik herinnerde mij één van de mailtjes van een van de werkers, die een vraag had over een steenmachine.
Ik hoorde Michaël zeggen, die mijn gedachten las: Ik vertel u erover en laat u nieuwe openbaringen weten, wat men nog niet weet, over de LHC, ook de Large Hadron Collider, de ondergrondse deeltjesversneller genoemd.
We landden nu.
Voorwaar, de naam Abaddon betekent: vernietiger. En waar is men mee bezig!

Lees voor: Job 26, vers 6, sprak de engel Gods: Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking.
Job 31, vers 12  Voorzeker, het zou een vuur zijn, dat ten verderve zou doorvreten en mijn ganse opbrengst zou verdelgen.
Job 28, vers 22 tot en met 24  Het verderf en de dood zeggen: Met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen. God kent de weg tot haar, Hij weet haar verblijfplaats. Want Hij schouwt tot de einden der aarde, wat onder de ganse hemel is, ziet Hij.

Voorwaar, men wil via de Large Hadron Collidor contact maken met het onbekende, en communiceren met personen in het verleden en in de verre toekomst.
Voorwaar, men maakt hiermee de toegang open tot de demonenwereld!

Psalm 88, vers 12 tot en met 13  Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de plaats der vertering? Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend, uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?

Voorwaar, wie wijsheid in de wind slaat, is dom.
En men zoekt niet naar de enige Weg en de Waarheid, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, maar juist naar de duisternis!

Spreuken 15, vers 10 en 11  Gestrenge tuchtiging treft hem die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!
Spreuken 17, vers 28  Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, aan dit project werken gevallen engelen mee met hun kennis, en trekken hiermee juist het deksel van de afgrond open!
En het volgende geschiedde:

Openbaring 9, vers 2 tot en met 3  En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.
En vers 10 en 11  En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Voorwaar, dit laboratorium is een van de grootste ter wereld!
En de Verenigde Staten steunt dit project volledig. En Obama hoopt om snel contact te maken met zijn soortgenoten in de afgrond!

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig.

Voorwaar, dit is de volle waarheid!
Ik breng u weer terug nu. Kom, volg mij.
Even later was ik weer thuis, en de bode engel zei nog:

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com