DutchVideo 2012

De Opname komt er aan! (Evangelie)

OP EEN BANKJE WORDT MIJ DOOR DE ENGEL VERTELD OVER DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST EN EEN HEEL BELANGRIJK APOCALIPTISCH GESCHRIFT: LUKAS 17, VERS 26-37

Published on Apr 26, 2012 by eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Opname Rapture

Volledige weergave:

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin. Donderdag 26 april 2012, 4.15 uur, kreeg ik dit visioen… Ik voelde een windvlaag en ik was nog steeds slaperig. De engel zei,

‘Benjamin, Benjamin, zet Mijn werk voort!’ zegt Jezus Christus. 

En de engel zei: Filippenzen 1, vers 6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

De Heer is met u. Kom, sta op! 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Ik zag dat de engel Gods door een muur ging van de slaapkamer, en ik volgde de engel Gods vanzelf.

We liepen door het gangpad naar de achterkant van het huis. Ik struikelde opeens over een tak, die in de gang lag. De engel die lachte en zei, Ik zie geen wolk Gods!

“Hoe bedoelt u?” vroeg ik.

Zoals het beschreven staat in 2 Kronieken 5, vers 14  Toen werd het huis des HEREN vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis Gods vervuld.

Kijk, Benjamin, daar heb je een bankje, waar ik eerder was met jou. Ga maar zitten en luister goed.

In de machtigste Naam boven alle machten en krachten is er ook maar Een de ware Weg, en is er maar Een, die alle macht bezit over alles en alle machten en krachten, en overwonnen heeft. Zijn Naam is Jezus Christus.

Weet je Benjamin, de meeste christenen hebben Jezus Christus ontvangen, maar zijn verblind.

In Johannes 14, vers 12, zei Jezus, dat Zijn kinderen grotere dingen zullen doen dan wat Hij toen deed… De meeste christenen strekken zich er ook helemaal niet naar uit, wat Jezus Christus hen gaf, omdat ze denken dat dit niet voor hun bestemd is. God zal nimmer iets zeggen, als Hij niet wist, dat Hij van te voren reeds wist, dat u het toch niet kon uitvoeren. Zegt dit niet erg veel, Benjamin, veel over de liefde van God? De kinderen Gods moeten juist streven naar de hoogste gaven, en ik wijs jullie de weg, die nog veel en veel verder omhoog voert. De belangrijkste is de Liefde. De engel zei:

Johannes 14, vers 15 tot en met 18  “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.”

Jezus zegt in Johannes 17, vers 20:  “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven”.

Toen zei ik: “Ik heb hoofdpijn, van al die informatie”, zei ik.

Ik heb geen pen en geen papier bij mij. Toen zei de engel, u zult alles wat ik gesproken heb, elke letter, elk getal, kunnen opschrijven. Ze zullen deze boodschap, Benjamin, toetsen en bemerken dat alles uit het Koninkrijk Gods komt, en gesproken is, klopt en waar is.

“Wat voel ik?” zei ik… Ik voelde iets op mijn hoofd… “Het is een duif! Waarom een duif op m’n hoofd?”

Toen zei de engel, Ga maar, tegen de duif, en ik merkte dat de hoofdpijn weg was…

Zo zijn er nog vele gaven, zei de engel.

1 Corinthiërs 12, vers 4  Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest.

De tijd is zeer nabij! Strek u uit naar de gaven.

God zal er naar vragen: “Wat hebt u gedaan voordat mijn Zoon kwam?”

Benjamin, de dag van de Zoon des mensen breekt aan. Dit geschrift is belangrijk:

Lukas 17, vers 26 tot en met 37  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij trouwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.

Benjamin, spoedig zal het regenen: vuur en zwavel, en deze zal terechtkomen op de aarde.

Telkens zeg ik u, Bekeer u! Luister toch, uw zonden scheiden u van Jezus Christus, en brengen u in het eeuwige verderf. Jezus wil niet dat u verloren gaat. Hij houdt zo veel van u, dat Hij de weg geopend heeft voor vergeving en verlossing. Wie zich aan Jezus Christus overgeeft, zál behouden worden en gered. Dit is wel uw laatste kans, want het ganse boek Gods is vervuld. En wie niet wil horen, gaat verloren. De tijd is gestopt.

Maar nu is het de aangename tijd van Zijn komst.

Kom Benjamin, kijk eens! Opeens zag ik konijnen, vogeltjes, wilde ganzen en eekhoorntjes en deze soort diertjes, die zaten allemaal in een soort halve kring in een groep. En ze stonden bij elkaar en ik had ze niet eens opgemerkt. Ik zei, “Ze hebben geluisterd, geluisterd, ja, dat hebben ze”. Toen zei de engel, Benjamin, deze diertjes, die hebben allemaal zitten luisteren. En we liepen, en zo gingen we terug. En de dieren gingen hun eigen weg weer.

De engel Gods bracht me thuis en zei: Er zal heel veel gebeuren nu.

2013 zal een jaar zijn, die de mens niet wenst!

Dit hebben ze te danken aan hun ongehoorzaamheid en eigen ego. Over de komst mag ik dit zeggen: De dieren luisteren beter dan een mens, maar voor wie geluisterd heeft, zeg ik u: Maak u klaar, dit is de aangename tijd!

Kinderen Gods, de Opname komt er aan!

Neem deze woorden serieus aan, Jezus Christus komt er aan!

Voor de wereld is Jezus Christus de Enige Hoop en de Toekomst en Behoudenis. Maar ze kiezen anders…

Benjamin, ga maar weer in je bed. Ik zag mijn lichaam niet meer naast mijn vrouw, en deed wat de engel zei. Welterusten, Benjamin. Toen was de engel opeens weg, en ik ging slapen. Deze gebeurtenis had plaatsgevonden op 26 april 2012.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com