DutchVideo 2022

De ongehoorzamen en doven zullen achterblijven

Ik heb onder u een omkering aangericht, gelijk God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, zodat gij gelijk zijt geworden aan een brandhout uit het vuur gerukt. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des Heren.

Gepubliceerd op 16 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Silofia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Amos 3, vers 6 en 7 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten.

Voorwaar, wanneer er op de bazuin wordt geblazen, worden zowel de ongelovigen als de gelovigen die menen klaar te zijn om de Heer tegemoet te gaan op de wolken, enorm opgeschrikt…
omdat men ongehoorzaam en doof is, en niet wil geloven in de volle waarheid die verkondigd wordt in de Evangelicalendtimemachine.com, betreffende de totale overname van de mens, onder andere door vaccinaties. Vele gelovigen zijn voorzien van een vaccin, en zijn evenzo het eigendom van de duivel geworden. Ze zullen achterblijven en een hel op de aarde ervaren, wat niet te vergelijken is met een thriller of horrorfilm.

Amos 3, vers 8 De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?
En Amos 4, vers 11 Ik heb onder u een omkering aangericht, gelijk God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, zodat gij gelijk zijt geworden aan een brandhout uit het vuur gerukt. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des Heren.
En Amos 5, vers 9 Hij, die verwoesting doet opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt.

Voorwaar, zoek de Here en onderzoek uzelf grondig!

Amos 5, vers 12 Want Ik weet, dat uw overtredingen vele zijn, en uw zonden talrijk, – gij die de rechtvaardige benauwt, die losgeld aanneemt, en die de armen in de poort terzijde dringt.
En vers 18 tot en met 23 Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans. Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen.

Voorwaar, wees blij dat de Here volstrekt niet zwijgt, zoals wel vele zogenaamde christenen die zwijgen over de volle waarheid van het evangelie en wat er staat te gebeuren.

Amos 6, vers 3 Gij, die de boze dag ver weg stelt, en de zetel van het geweld nabij brengt.
En vers 8 De Here Here heeft gezworen bij Zichzelf, luidt het woord van de Here, de God der heerscharen: Ik verafschuw de hoogmoed “en de trots, de roddel, de verbittering, en de slechte wandel”…tot zover.
En Amos 8, vers 9 en 10 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een eniggeborene en het einde ervan als een bittere dag.

Voorwaar,

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen.
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com